is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de onbekende te brachfeld.

185

„ Ik zal terftond nog wel meer doen, mijnheer ambtelooze geleerde! " riep de ambtsfchrijver, na eene korte ftilte.

„ Gij hebt hier niets te maken," viel de korte en dikke burgemeesrer hem hevig in de rede, ging op zijne teenen ftaan , en hield de geflotene vuist, flechts eenige weinige linien van den neus van den vijand, hem dreigende

De gefchillen vingen weder, op de vroiijkfte wijze, aan, zoodat fellner , die nu zag , dat de woede zijner vijanden tegen zich zelve gekeerd ware, in een luid gelach uitfchaterde.

Verwonderd en ontrust zagen de burgemeester en de fchrijver den roekeloozen, die op deze wijze den eerbied voor beiden befpotte, en hunne woede vereenigde zich tegen den befpotter van de waardigheid der overigheid.

,, Waarom lacht men?" zoo fprak de burgemeester, fchuimbekkende, fellner aan. „ Men is een landloo,, per! waar is eene pas of een borgtogt !"

De vreemdeling zag den burgemeester met medelijden aan. „ Als ik u niet voor zinneloos hield," zoo antwoordde hij koeltjes, „dan zou ik mij fchielijk op eene wijze eenen borgtogt bezorgen, die u fpoedig berouw zou doen krijgen over uwe tegenwoordige dwaasheden. Doch ik beloof u vergiffenis, als gij u terftond allen wegpakt."

,, Welke nooit gehoorde onbefchaamdheid!" flamelde de fchrijver. „ Kunt gij ontkennen, dat gij den jongen ,, graaf van börnau zijn horologie en zijne doos ontftolen hebt?"

Dit gezegde fcheen fellner zoo te treffen, dat hij niet in ftaat was om terftond hierop te antwoorden.

,, Zie zoo!" zoo voer de ambtsfchrijver juichende voort, „ heb ik het regte plaatsje getroffen? Weet gij wat, heer burgemeester!" zoo fprak hij dezen aan, ,, wij zullen ons naderhand wel bevredigen, neem gij thans dien fijnen gezel maar mede, om aan zijne fchaamteloosheid paal en perk te ftellen."

T3it aanbood werd aangenomen, en fellner kreeg bevel, om den raadsdienaar te volgen , en ingeval van tegenftand zou men geweld gebruiken.

„ Mijne heereo! " zoo begon hij op eenen beleefden M 5 toon,