is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ONBEKENDE TE BRACHFELD. l8?

bekommerd en bang, even alsof er eene zwarte donderwolk, die zich op het hoofd van de lieve overigheid zou ontlasten, over de ftad zweefde.

Doch het wordt eindelijk tijd, dat wij onzen lezeren, die tot nog toe niets meer weten, aangaande onzen onbekenden, dan de goede bewoners van Brachfdd, eenige zekerheid geven omtrent zijnen perfoon en zijn gedrag.

Fellner was niemand anders dan de jonge graaf ferdinand van bör.nau, de neef van den generaal van denzelfden naam, en de erfgenaam van deszelfs zeer

grooten rijkdom en bezittingen. ,

Hii had toen hü te . . . g fludeerde, leonora, de doch e^van ee„\n Jpredikant,0 leeren kennen en bemind eS befloten, haar tot zijne gemalin te nemen. Doch graaf ferdinand was arm, en zijn tegenwoordig tn Toekomend beltaan hing eenig en alleen af van zijnen oom, die nimmer dat huwelijk zou hebben toegeftaan. Dus moest men den dood van denzelven, welke, wegens eene borstwaterzucht, niet ver meer af fcheen, afwachten.

Ferdinand werd van eene reis, die hij, volgens een, reeds lang gevormd plan, door Italië deed, terug geroepen wegens de verergering der gezondheid van zijnen oom. Doch hij vond hem beter, dan by verwacht bad, éb dewijl de generaal dacht, dat hij door deze beterfchao volkomen herfteld ware, zoo fpoorde hij zijnen neef aan, om terftond eene reis door Frankrtj* te doen. Een iong kunftenaar, die door zijne oorfpronkehjke zonderbaarheid hem beviel, doch tevens aan ieder een te . .« aanleiding tot wcudere gedachten gaf, verzelde hem.

De ouders van leonora waren intusfchen, kort na elkander, geftorven, en het arme kind was daardoor tot de hulpelooste omftandigheid gebragt. Ferdinand, die leonora te ...g bezocht, bood haar wel, totdat zij onaffcheidehjk met elkander vereenigd waren, den njkiten onderltand aan , waartoe de mildheid van den oom hem. inftaat ftelde. Doch het teeder en juist gevoel van het edele meisje liet haar niet toe, om van eenen man, en wel bet allermhifte van eenen minnaar, gelchenken aan te nemen; en het gelukte alleen onzen bidw™, om haar het halsfieraad te doen aannemen, dat men onder hare zaken had gevonden, omdat hy naa gezegd, dat het van weinige waarde was. t. «in

Haar befluit, om door dienen een beftaan te vinden, kon door geene voorftellen van den minnaar veran-