is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a*4 helden - GROOTHEID

melijnvoèr^verboden, en nog in 1548 werd de vergunning hernieuwd, volgens welke graven en heere-i al£ voering , uitgenomen fabel en eenige andere van de" beste hoedanigheid, gebruiken mogten.

Bij een zoo verre door Europa uitgebreid gebruik van pe skleederen, is bet te verwonderen, dat men van hetzelve evenwel volftrekt geene fportn bij de Bizantijnlche hofhouding aantreft. Ook constaktinos zwijgt er van wanneer hij ons de plegtigheden van dat hof en onder dezl ook verfcheidene kleederen opnoemt. Nergens vindt men pelzen aan Griekfche fiandbeelden of fchilderijen. Niers maakte geluk wij zagen, aan het hof te Konjlantinopcl zoo veel opziens, als de pracht en de verfcheidenheid van de pelskleederen der Europefche vorften, en evenwel dreef die Had vrij wat koophandel op de landen, waaruit het overige Europa van die waren voorzien werd.

helden - grootheid van den venetiaan victor pisanï.

(Uit het Hoogduitsch.)

Oorlogen en andere gevaarvolle ftormen, die ftatea beroerden, gaven te allen tijde aan edele mannen de fchoonfte gelegenheid, om grootheid van geest en vastheid van karakter in het helderde licht te doen fchitteren, en het is ontegenfprekeliik eene der aangenaamfte genietingen, welke de beoefening der gefchiedenis op. leveren kan, dat men, door het befchouwen der daden van waarlijk groote mannen, in het geloof aan he;Goddelijke in den mensch meer en meer bevestigd wordr. Het zal dus, mijns achtens, den lezer niet onaangenaam zijn, indien wij hem uit de gefchiedenis van Venetië een voorbeeld van waarachtige zielen-grootheid fchetfen.

In den belangrijken oorlog, die in het jaar 13,-8 tu9fchen Vïnetie en Genua was uitgebroken, voerde vio tor. pisani het opperbevel over de Venetiaanfche vloot. Hoe dapper ook deze held in den loop dezes jaars de

Ge-