Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den venetiaan victor pisanï. 225

Genuezen beftreden, hoe veel ontzag hij zijnen vijanden ook ingeboezemd had, zoo zag hij zich echter door Hormen en door ziekten, die op zijne vloot heerschten, genoodzaakt zich naar de haven van Pola te begeven, om door nieuwe verwerking, welke hij nier verwachtte, zich weder bij zijne vijanden ge lucht te maken.

Maar, terwijl bij hier lag,. verfcheen in de maand Mei des jaars 1379 lucian doriA met eene vloot van vierentwintig galeijen voor Pola , van welke hij er echter, om de' Venetianen te misleiden, tien in eene nabij gelegene bogt, verborg- Toen beriep victor pisanï krijgsraad, en de oorlogzuchtige, ftoutmoedige geest van al zijne officieren verlangde eenftemmig llag te leveren; alleen pisani was van andere gedachte. Hij toonde hun de zwakheid der vloot, en de noodzakelijkheid, om vóór de vernieuwing van den ftrijd verfterking af te wachten, op het levendigst aan, en (lelde hun voor oogen, hoe zij door hunne hevigheid alles in eens op het fpel zetten zouden. Maar de bevelhebbers, die meer aan hun driftig verlangen naar den ftrijd, dan aan de ftem des bedaarden verftands het oor leenden, vraagden hem op eenen ftouten beleedigenden toon: ,, of hij „ voor zijn leven bang was?" Diep getroffen door dit honend verwijt gaf pisani (lechts door deze woorden : „ Wij zullen zien, wie moed heeft," bevel tot den llag.

Pisani's moed fchitterde reeds in het begin van het gevecht, daar hij het eerst op den vijand inbrak en het vijandelijke admiraalfchip veroverde. Hoe roemrijk dey.e daad ook ware, zoo bleef echter de ftrijd der beide vloten met verbittering voortduren, en de zege was twijfelachtig. De Genuezen veinsden nu, om de Venetianen in de hinderlage te lokken, te vlugten, en deze , die, dronken door de gewone overwinning, hen met te groote drift vervolgden, zagen zich op eenmaal door de tien galeijen uit de bogt omfingeld. Nu vernieuwde zich de ftrijd met ongeloofeluke woede. Pisani inzonderheid deed wonderen van dapperheid, om de zijnen aan te moedigen, maar de zege befliste zich volkomen voor de Genuezen. Slechts pisani redde zich met Uvee andere galeijen naar Parenzo; ai het overige was in 's vijands handen gevallen. Met één woord het was de dag van Cannae voor Venetië. Schrikkelijk ter nedergellagen was de raad, bij de tijding van dezen zee-

meng. 1819. no. 5. P flag »

Sluiten