is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den venetiaan victor. pisani. SÜC)

Geen fterveling in de Had had pisani's affterven vermoed. Als door eenen donderdag bij helderen hemel werden dus aller gemoederen gefchokt, toen de galei, die zijn lijk bevatte, in de ftad kwam. Het was alsof elk zijn vader had verloren. Zoo hartelijk, zoo weemoedig was aller deelneming aan dit algemeene verlies. Heilig was zijne nagedachtenis, en onvergankelijk zal hij leven, zoo lang in de gefchiedenis het geheugen aan Venctiës voormalige grootheid bewaard blijft.

voorstel van een lid der maatschappij! TOT ISUT VAN 'T ALGEMEEN.

Een lid der maatfchappij: Tot Nut van 't Algemeen, hetwelk (indien het van zich zeiven in dezen moge getuigenj geen lid van die maatfchappij is, uit een beginfel van navolging, maar wel uit overtuiging, dat er geen eüeler, en een land meer vereerende , maatfchappij beftaan kan, dan de gemelde maatfchappij; want gaat men na , welk licht' zij, gedurende haar beftaan, verfpreid heeft; hoe haar ijverig, liefderijk en weldadig gedrag niet flechts hare bitterfte vijanden tot zwijgen heeft gebragt, maar die zelfs geleid en verpligt heeft, hunne wanbegrippen te lmoren, en hen aan hare wetten te onderwerpen, dan moet men zich verbazen, dat, hoe talrijk de leden dier maatfchappij bereids zijn mogen, er nog zoo vele verlichte mannen achterlijk blijven_ in het toetreden tot het lidmaatfchap: ja met bevreemding ziet men, dat er nog zoo velen zijn, die ongevoelig blijven voor het deelgenootfchap van eene maatfchappij, Welke zich thans beroemen mag, de Regeerderesfe over alle vakken van 'kunften en wetenfchappen te wezen. Maar, waar zou men beginnen, waar eindigen, indien men zulks naar waarheid wilde beioogen? Bewijs genoeg, wanneer wij ons herinneren, hoe onze overheerfchers, — waarvan wij, Gode zij dank! zoo wonderdadig zijn verlost geworden, — tijdens hunne overIseerfching, zich, na het fcherpfte onderzoek, gedrongen gevonden hebben te belijden, dat dit ons.land in P 3 gce'