is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 7

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN EENEN IN ENGELAND WOONACHTIGEN REIZIGER, 3U

Daarop deden wij eene wandeling in het bosch, waarin het Huis in *A Bosch ftaat , en ik vond het over het algemeen, zoo als aan de andere kanten van den Haag, een land zooi als de meeste reizigers het befchreven hebben, zoo fchoon en bekoorlijk als een heel vlak land zulks wezen kan» Bosfchen , lanen, rijen van boomen, hier en daar buitenplaatfen, en allerhande foorten van fnoeiwerk, lanen, welke dikwijls mijlen lang, en aan het einde open zijn, en waardoor men dan eenen kerktoren of iets dergelijks ziet. Dat gedeelte des lands, hetwelk niet door boomen, landgoederen en water bedekt is, is weiland. —

VIERDE BRIEF.

Amjterdam.

Den 4den Jan. vroeg verliet ik den Haag, en van dit oogenblik af aan, ben ik zoo onophoudelijk in beweging geweest, in zulk eenen maalftroom van bezig, beden, maaltijden en vermaken rondgevoerd, dat ilc geen oogenblik voor mij zeiven gehad heb, want ik wilde, zoo veel mogelijk, van een land zien, dat , in zoo menigvuldige opzigten, een der verwonderl'tjkfte en merkwaardigfte der wereld is. Nergens ftelde de mensch meer in het werk, ter overwinning der natuur, dan hier. Maar dat ik tot het verflag mijner reize kome.

In den Haag gingen wij in eene trekfchuit, een vaartuig , dat fomwijlen veertig, gewoonlijk omtrent vijftig, menigmaal ook zestig voet lang, en zelden breeder is dan zeven voet, maar wel fmaller. De kiel van deze Vaartuigen is bijna zoo als die der andere fchuiten gettsaakt, en heeft maar omtrent vijf voet, uitgenomen aan ieder einde; het geheele vaartuig is met een' kap bedekt, welke voor eenen langen man even hoog genoeg is °ui in te zitten. Aan beide de zijden zijn banken en in "et midden legt men de goederen der pasfagiers en andere bevrachting. Aan het einde van dit huis is eene af. gedonderde plaats, eene bijzondere kamer uitmakende, en zes voeten lang. Men betaalt er iets meer voor, en hierin zijn glazen venfters, banken met kusfens, en V 4 eene