is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 7

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

330 DE EERSTE OVERZETTER VAM HOMERUS.

„ derenswaardig geheugen, en was in de Griekfche fa* belkunde en gefchiedenis, tot in de kleinfte bijzon„ derheid toe, ervaren. Latijn verftond hij flechts op„ pervlakkig, en, daar hij geloofde, dat een buiten„ lander altijd meer geacht werd dan een inboorling, „ zoo gaf hij zich in Griekenland voor eenen Italiaan „ uit. Hij had vele jaren in de ruïnen van Creta geleefd."

Boccacio en petrarca gaven zich alle moeite, otn hem te overreden, van toch in Italië te blijven; maar hij was daartoe veel te ongeftadig en rusteloos; hij ftond er op, om naar Griekenland terug te keeren. Doch naauwelijks was hij daar aangekomen, of hij fchreef éenen langen brief aan petrarca, in welken hij Italië hemelhoog verhief, en op Konjlantinopel fmaalde. Men antwoordde hem niet; hij nam derhalve een kort be* fluit, en begaf zich op een fchip, hetwelk zeilvaardig lag om naar Venetië te zeilen. Gelukkig kwam hij door de Adriatifche zee; maar nu verhief zich plotfeling een hevige ftorm. Terwijl het ganfche fcheepsvolk en al de overige fchepelingen bezig waren, om met alle kracht te arbeiden, liet hij zich aan eenen mast binden, om het vreesfelijke tooneel goed te kunnen overzien. Een blikfemftraal trof den mast, en hij werd met denzelven in een oogenblik verpletterd. Alles was ten uiterfte ontroerd; maar de flag deed verder geene fchade. Het verminkte en half verbrande lijk werd over boord geworpen , en petrarca , die zijnen vriend boccacio daarvan berigt geeft, fluit zijnen brief met deze woorden:

,, Deze ongelukkige is bijna nog ongelukkiger uit de ,, wereld gegaan, dan hij dezelve is binnen getreden. „ Ik kan naauwelijks gelooven, dat hij immer eenen ,, vrolijken dag beleefd heeft. Zijn afzigtelijk gelaat „ voorfpelde reeds zijn verfchrikkelijk einde, en ik be,, grijp het niet, hoe flechts een vonkje dichtgeest in „ zulk eene duistere ziel heeft kunnen dringen."

roof t