is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

364 UITTREKSELS UIT DE BRIEVEN

meren. Met oneindige kosten beeft men het water uitgefloten en houdt het binnen behoorlijke grenzen, daar het anders weldra het land oveiftroomen zou.

Het is zeer opmerkenswaardig, te zien, hoe men uit hoogere in lagere en uit lagere in hoogere kanalen gaat. Dit gefchiedt, gelijk bekend is, door middel van Huizen: in twee of drie minuten is men er door, ett wel op zulk eene wijze, dat men het niet voelen zou, indien men de fchuit niet op. en nederwaarts zag gaar). Komt men ergens aan wal, zoo ftaan dragers en fledeö gereed, die het goed der reizigers terftond brengen» waar zij het hebben willen. r

V IJ F D' £ BRIEF.

Den Haag den 18 Jan.

De ftad Utrecht behoort tot de netfte en zindelijkfte in de vereenigde zeven provinciën, zij kwam mij echter bijzonder doodsch en fomber voor. Zij drijft zeer weinig handel , is echter de verblijfplaats van vele adelijken en andere renteniers. De lucht is er beter dan in andere lieden, en het water is er zoo goed, dat men het onophoudelijk in fchepen verzendt en te Amfterdam verkoopt, waar men geen ander drinkbaar water heeft, dan opgevangen regenwater, zoodat de armen bij droog weder verfmachten.

De eertijds zoo beroemde hoogefchool, is tegenwoordig zeer in verval, en heeft niet meer dan 200 ftudenten.

De hoogleeraar brown, een Brit, toonde ons eenige gebouwen, tot de hoogefchool beboorende, en den kruidtuin , waar ik onder andere eenen tempel salomons zag, die omtrent 12 ellen lang is, het overige naar evenredigheid. Daar dezelve van alle andere modellen, welke ik van dezen tempel zag, zeer onderfcheide» is, zoo laat ik het aan u over, te beflisfen , of deze, bet groote zorgvuldigheid gemaakte, beter is dan andere, of dat zij alle bijna even herfenfehimmig,' dat wil zeggen, meer of minder naar de verbeelding gemaakt zijn. Want het is onmogelijk, naar eene bloote

be?