is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JöO) DE ILLUMINAAT.

de zaak, en zich door geene zwarigheden Iaat affchrikken; die met den zwakkeren den fpot niet drijft; wiens ziel gevoelig is voor groote ontwerpen, begeerig zich boven alle laag belang te verheffen, en door groote dadén trft te munten; die den lediggang fchuwt; wie geene foort van -kundigheden, welke hij gelegenheid heeft te verkrijgen, voor overtollig houdt, maar zich voornamelijk op menfchenkennis toelegt; wie, waar het aankomt op waarheid en deugd, den moed heeft, afftand te doen van de goedkeuring van den grooten hoop der menfchen, en zijn eigen hart te volgen: — die is gefchikt voor ons verbond. Naar dezen maatftaf (zegt weishaupt) moeten mijne medearbeiders en de hoofden der orde, degenen, die onder hen ftaan, vormen, hunne zielen vormen en veredelen."

H.

ossian.

{Eene Noordfche Parabel.')

Ossian, de zoon van fingal, de blinde zanger van Morven [de noord-west-kust van Schotland'], zat eens, toen de dag zich neigde, aan den ingang van zijne rotsgrot. Malvina, toskars bloeijende dochter ftond nevens den zwijgenden grijsaard.

Toen vraagde hij: „ heeft de zon reeds haren loop geëindigd, en ziet men het avondrood reeds aan den westelijken hemel V"

„ Zij zinkt oogenbükkelijk onder," antwoordde malvina , en zuchtte.

„ Waarom zucht gij, malvina ?" zoo vraagde de blinde grijsaard.

„ Ach mijn vader!" antwoordde de maagd, omdat gij geen morgen- en geen avondrood ziet."

,, En ach! " — voegde de grijsaard met lagchende lippen er bij — ,, ook omdat ik het vriendelijk aangezigt van malvina, mijne dochter, niet zien kan. "* Maar hoor ik niet, malvina! het geluid uwer liefelijke Item bij den klank mijner harp? en het zweven 5er geesten om hare fnaren ? " ——»

,,«ae