is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIT HET LIJDEN VAN ONZE MEDEMENSCHEN.

ïers, en zelfs d oor de fmartelijklte beproevingen, waar» Jan hij ons te zamen onderwerpt, ons waarachtig wel2Un bevorderen wil. Hoe befchaamd vinden wij dikwijls ook onze mismoedigheid, als wij ontdekken - dac Vele onzer medemenfehen met nog veel grooter tegen«eden, dan wij, te kampen hebben, en dat zelfs hun jreurige toeftand door veel minder verkwikking en hulpbetoon verligt wordt dan de onze! O! hoe leert onsöan niet zulk eene vergelijking, de voorregten van on2en eigenen toeftand met een gevoel van dankbaarheid: p waarderen, hoe kunnen wij er niet met ons lot door bevredigd worden, en hetzelve gelatener leeren dragen!f wj beklaagt u, b. v., over de toenemende bezware-fii$fen van den ouderdom, ;waardoor uwe vorige werkfeamheid geflremd, en gij'belet wordt, langer in het. pnot van vele genoegens dezes levens te deden. Maar jjwe bezittingen Hellen u intusfeheri in Haat, om onbe« förgd te leven, en u eene menigte van gerijfelijkhedera Vf verkwikkingen te verfchafFen, die duizenden van uwe poeders ontberen moeten. Leer dit dankbaar erken- ' j^n, en gij zult ophouden over iets te morren, het» reik anderen veel zwaarder drukt, dan u. Gij zucht ,ver uwe jammerlijke verbindtenis met menfehen, die n pt leven bitter maken. Zie om u, en gij zult onrwaen, dat de betrekkingen van velen bezwarende? zijn ian de uwe. O ! hoe menig een lijder heeft reeds de plljdenis moeten afleggen: „ Nu wil ik mij niet meer ver mijn ongeluk beklagen, federt ik weet hoe deze ö gene, er nog veel flimmer aan is, dan ik." Maar deze vergelijking van onzen eigen' rampfpoed et dien van anderen, werkt dan eerst met al haren ^dadigen invloed op de ziel van den lijdenden, wanJCr hij daarbij op de gevoelens en het ge-drag van an* XUen. z'et' wanneer hij bun geduld, hunne ftandvasj^eid , hun berusten in den Goddelijken' wil gadeflaat, ^^ts vermag dikwijls zoo krachtig onzen zinkenden eij0ed te berflellen, en onze ziel op nieuw in het geduld L i[ï de gelatenheid te Herken, als het verhevene voorin t(-J van vele edele lijders, die roemrijk zegepraalden o pn Hrijd met de flormen dezes levens. Gij kunt u, ge 'Jt'er! deze voorbeelden niet dikwijls genoeg verteld lv°ordigen. Zij toonen u, dat het ook onder de rigHe omflandigheden mogelijk is, geduldig en Hand* Bb 2 vas>-