is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42i FRAGMENTEN UIT MATTHISSONS ERINNERUNGEN.

fierlijke kooi. Regts van de glasdeur ftond eene groote vaas met eene menigte goudviscbjes, en aan de linkerzijde eene tweede met tierige falamanders. Op twee bloemenpiramiden pronkten Aletris , Al/lrömeria's, Amaryllis, en andere voortreffelijke gewasfen uit de heete luchtftreek. De muren waren verfierd met Engelfche platen naar west, angelika en cosway.

Bonnet zeide, bij zekere gelegenheid: ,, Wij Chris* tenen zijn die, welke op eenen akker eenen fchat gevonden, en alles verkocht hebben, om den akker te koopen,"— „ Zij, die de Openbaring verwerpen,' zeicie hierop mevrouw bonnet, en die Hechts den natuurlijken Godsdienst aannemen, hebben den i'chat van duizend daalders ook gevonden, doch tr Hechts honderd van behouden. En zij zijn het nog daarenboven, die den akker verkocht hebben."

Onder de groote mannen van zijnen tijd achtte boNMET niemand grooter dan haller. Dikwijls gevoelde hij behoefte om zich over dien man uir te laten. „ Dit alles omvattend, alles doorvorfchend vernuft," zeide hij eens, hetwelk -meer dan elf duizend boekjeelen excerperend en kritiferend doorlas, en al zijne tijdgenooten overtrof in uitgebreidheid en grondigheid van kennis , welks geheugen even zoo verbazend was als zijne fcherpzinnigheid, deze verwonderlijke Iterveling, met al zijne onafmetelijke geleerdheid, f'cheen tevens een van de beminnenswaardigfte, vooral in den omgang met het fchoone gellacht." Hierop verhaalde bij, dat haloer eens een bezoek kreeg van de piinies van LotM' ringen, en dat deze, in weerwil van iiallers ziekelijkheid en zestigjarigen ouderdom, bijna op dezen man verliefd geworden was.

Toen bonnet's gezigt onder zijne rnikroskopifd15 waarnemingen zwakker werd,- gevoelde bij eene merk' bare verfterking in zijn geheugen. Hij droeg den last zijner hardhoorigheid met een voorbeeldig geduld, en •verminderde dien last niet zelden voor anderen, do"r liever naar eenig antwoord van zijn gezelfchap te glS* fen, dan herhaalde malen te vragen- Ook zijne kunstge" hoorbuis verligtte het (preken met hem.

Zijn fchedel was even zoo wonder fchoon gevormd» als die van de Georgifche vrouw in de beroemde verzameling van blumenbach. Lavater kwam op deS" zelfs gezigt in verrukking, en verklaarde dien vor*