is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 10

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE OVEREÊNK. V.D.H FRANCISK. MET D. ZALIGM. 463

tt'nikanen hebben kunnen vinden; deze monniken toch, %, als bedienden der Inquifltie, verfcheurende dieren» welke even als de raven niets dan moord en %ting ademen. . , rj

, De Sybille, welke ten tijde van koning priam leefde, "ad insgelijks voorfpeld, dat twee fterren , te weten: de Orde der Minderbroeders en die der Predikheeren, tegen den Antichrist zouden opftaan.

In de 46fte vergelijking merkt de fchrijver aan, dat ?e Sybillen de wonderwerken en het lijden van J. C. haddèn voorfpeld. Zij hebben insgelijks de daden en ^onderwerken van den H. franciscus voorzegd. De Sybille erithréa heeft verzen ter eere van J. C. verVaardigd waarvan de eerfte letteren deze woorden uiteen1 • 'iezus christus Dei filius falvator. Het is s*. augustinus die dit zegt. Eene non, met name ^urentia strozza, heeft insgelijks naamverzen ter eere van den H. franciscus gemaakt.

Men vindt in het O. T. onderfcheidene voorteekenen van dezen Heilig, b. v. dit, dat de patriarch |°Zep, het geld in de zakken zijner broeders, en den ?eker in dien van benjamin deed leggen; deze beker, ? den zak van den jongften broeder, geeft te kennen, 'e bediening der prediking welke de Franciskanen niet ^n fteelswljze bezitten, en welke van regtswege aan ^ Dominikanen toebehoort, die uit hoofde van dit v°orregt, den naam van Predikheeren voeren.

Zoodra hij fpreekt van den zak, tot berging van Nrraad dienende, geleidt dit zijne gedachte natuurlij. *er wijze op den Capucijner bedelzak. Het is waar, dat ^n hier, in het teeken eene omftandigheid zou kunften aantreffen, welke niet geheel op het bedoelde voor. •VetP past; deze namelijk, van het verbergen des gelds !? de zakken der broeders van jozef, en men weet, :at dit met betrekking tot de bedelzakken der kmdeïen van den H. franciscus verboden is; maar van dit ,ezwaar hebben de bedelmonniken zich weten te beVriiden. . ,

, °«ze fchrijver levert ons niet altoos zulke uitgezocnLe Vergelijkingen. Hij valt fomtijds in het ware en een. I0udige, den fmaak des tegen woordigen tijds. De 78lte :et8eltjking is geheel van deze foort: De Zaligmaker, !6§t hij, was in het ligchaam zijner moeder gedurende

eien volle maanden, st. franciscus insgelijks.