is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 10

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

464 UITTREKSEL UIT EEN' BRIEF VAN DEN HEER P"*'»

Ik voorzie, dat hier eenig Criticus, in eene vrolijke luim zal uitroepen:

O zeldzame en verhevene poging der verbeeldingskracht l

„ Wie is de man," zal hij er bijvoegen, „ die er niet evenvee] van zou hebben weten te zeggen ? " fflaar gij weet, mijnheer! dat dit juist het eigenaardige is vaö eene natuurlijke gedachte. Het fchijnt den lezer toe» dat zij hem zonder eenige moeite voor den geest z°u zijn gekomen. Doch laat ons voortgaan. Onze fubtüe Spanjaard, zal deze fpotters welhaast van hunne plaatS brengen, door eene menigte van zulke fchrandere vef' gelijkingen, dat niemand dan hij die zou hebben kuö' nen verzinnen.

„ De Zaligmaker" zegt hij, „ is geboren in l'etj zelfde jaar waarin hij ontvangen is; dit laatfte ba plaats in Maart, het eerfte in December; — de franciscus insgelijks werd ontvangen in Januarij en ëe' boren in October."

Eene andere, nog fijner uitgedachte, vergelijk^! maar alleen voor hen die Latijn verftaan, 'is deze' Christus Dominus conceplus in Menfi Martio, in K abundant imbres et publiae. Dit laatfte woord fcW. hij aldus op zijn Gasconsch en vervolgt: fcraphifi Franciscus conceptus et natus in Umbria, Jic dicta iul abimdat imbribus. Zoudt gij die geraden hebben?

Van de Had Nazareth, de plaats der ontvangenis \ Heilands, is de Hoofdfchedelplaats, waar hij gekrü'* werd, 25 mijlen verwijderd, en men gaat altoos C waarts. Van de Had /isfifi, het vaderland van den franciscus, tot aan den Apennijn, of den berg vernus, waar hij de teekenen der kruifiging ontving» insgelijks een afftand van 25 mijlen, en men moet toos klimmen. De Heiland is geboren ten tijde va' den winterzonneftand, en gekruist tijdens de lentenactlfl evening. Franciscus is insgelijks geboren roet de winterzonneftand en geflygmatifeerd met de herfstnac11 evening. Eerstgemelde is geboren, onder den ^e!^r cctavianus augustus; st. franciscus onder kelZü. fuederik, beide de eerfte van die namen. VerW°J derlijke overeenkomst! ö

Onze fchrijver, om het getal van 4000 punten^, vergelijking ie kunnen leveren, vsaartoe hij zicll«.!,jj<