is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 10

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overde overéenk. v.d.h.francisk.metd.zal1gm. 465

bonden heeft, is dikwijls verpligt, om tot de Overleveringen zijne toevlugt te nemen. In bet rijk derzelve öoet hij menigen uitftap, en fleept er vele rijkdommen uit mede, zijnde aldaar eene vruchtbare bron, waar Wen duizend omftandigheden van het leven des Heilands keren kan, met welke de Evangelisten te eenenmale onbekend zijn geweest. Biiï toch heeft hij kunnen te Weten komen, dat bij de komst des Heilands, menigvuldige wonderen hadden plaats gehad, als: een regen Van bloed, van ftukken ijzer en vleesch, van wol, van tigchelfteenen, enz. twee bergen, welke tegen elkanderen frieten, eene vrouw die van een' olifant beviel, een Os die fprak, enz.

! Gelijke wonderen werden opgemerkt bij de geboorte Van den H. franciscus. Men hoorde te Konftanti* "opd verichrikkelijke Hemmen in de lucht, in Frankfijk beviel eene vrouw van eene adder, Spanje werd door de Saracenen veroverd, en men zag in de lucht legers weiKe eikanderen flag fchenen te leveren, en foh daten met vurige lanfen gewapend; dat is te zeggen, dat het noorderlicht van de partij was, en het feest luister bijzette. Deze omftandigheid zou den heer mai^an kunnen dienen, om de Historie, welke deze bekwame natuurkundige ons van dit luchtverfchijniel gegeven heeft, meer volledig te maken.

Toen de H. Maagd met haar kind in Egypte was, gebeurde het eens, dat zij, vreezende aangehouden të bullen worden, zich tegen den muur (telde, opdat men baar niet zien zoude. De muur werd te dier plaatfe zoo ^eck als was, en zij vormde zich in dezelve eene nis, J'aarin zij zich gelukkig verbergde. Dezelfde zaak gebeurde aan st. franciscus als hij den toorn zijns vaders ontvlugtte, hij drong zich tegen den muur der «erk van den H. damianus, welke insgelijks gehoor*aamde, zoodat de holte, welke het ligchaam des "eiligs daarin vormde , zich nog heden ten dage Vertoont.

, Van tijd tot tijd, vindt de fchrijver goed, ons tot het Evangelie terug te brengen. Men fprak, zegt hij, 5>et verachting van de ouders des Heilands: h dit met ®? zoon des Timmermans, is zijne Moeder niet maria i lelijke verachting voedde men voor het genacht van Franciscus; broeder leonard vooral, zegt hij, llet zich eens met veel fmaad over de ouders van onmeng. 1819. no. 10. Gg zen