is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 11

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^82 PSYCHOLOGIE DES CHRISTENDOMS.

dat gij vrijwillig en gaarne alles wilt , altoos wilt, wat goed is , dat gij alles dadelijk doet, wat gO wilt; vindt gij zekerheid ten aanzien van gewig11» waarheden , van welke de redelijke, nadenkende menscn zekerheid hebben moet, en troost in eiken toeltarid des levens; wat wilt gij meer? Gij zijt immers gezond, of ten minfti (laan u alle geneesmiddelen ten dienste» om de gezondheid te herftellen, wanneer gij ongM^ mogtet worden? Jezus is de medicijnmeester; en" gezonden behoeven dezen medicijnmeester niet, nl3?r wel de zieken. Zekerlijk zijn er fomwijlen zieken, ,^ zich gezond wanen, maar daarom des te gevaarlijk ziek zijn. Intusfcheri wil ik dit geheel niet ten aa^ zien van u beweren. Dit moet gij zelve gevoelen, l0* dien het waar zij. En in geval dat het niet waa| ware; — welnu, ik herhaal het, dan behoeft gij he Christendom niet. Wie, op welk eene wijze dan ook' al zijne geestelijke behoeften kan bevredigen, wie be licht, de zekerheid, de kracht, den troost gevond^ heeft, die voor den mensch ter verzoening met zie" zeiven noodig is, of wie dat alles meent te nebbe11 gevonden, die moet, zoolang hij dit meent, gee0 Christen worden. Het zou Hechts eene vrome of d^1 fchijn van vroomheid hebbende hoffelijkheid zijn, jB dien hij het wierde. Derhalve ! blijf gij aan u zelve eIj aan de waarheid getrouw. Ding echter in geen gev3' iets af van de reinheid en den omvang der zedevvet» misfehien omdat gij dezelve nog niet houden kunt. Be' proef u zelve dikwijls en naauwkeurig of gij dezel*e opvolgt, niet alleen in hetgeen, wat verboden , ratë* ook in alles wat geboden is; niet' alleen of uwe haP" delingen, maar ook of uwe gezindheden onberispelijk zijn. Vraag u in gewigtige tijdpunten des levens, °l gij zoo veel zekerheid, kracht en troost vindt als §JI hehoeft; en ga dan voort naar uwe overtuiging, als° cr nooit een Christus inde wereld geweest ware. geen, wat komen moet zal wel komen. Ik ben een ChflS" ten, en was het ongelukkigik fchepfel, indien ik he niet ware. Maar juist daarom kan ik niemand op eeoi.8 wijze noodigen om het te worden. Ik kan en mag fl'e ijveriger zijn voor het Christendom, dan mijn Heer' dan Christus was. En hij, toen velen hem verlat^ hadden, omdat zijne rede hun aanftootelijk was, vraago met bedaarden ernst aan zijne Apostelen: „ Wilt