is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 11

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAVELCEDEL EN SCHEIDING

geerte, dfelve toegeleyt zeeckeren Hoff, gc" lyten die Campoort van Amersfoort, geestimeert ich pondt, ende een Renthe op Jan ten Bosch . c£ jaerlicx, verleden by Heynd'iick Bottersz» .{Jen clach nae Ste Pontiaensdach anno XVC. Xu» jovendien noch vuyt onfe goede affectie een ren* an vyer gulden X. jj. jaerlicx op Jan Goresz eer* verleden by Goerdt Schaep, ten behoeve van iter Claesz, ende voorts fuccesfivelyk getranspo*' teert op te voorfz Joffroawe Geertruyde ons beSte moeder, ende een renthe van vier en een halve pb'P5 gulden jaerlicx op te huyfinge van Jan Corns: Sixtus» alle dfelve renten te losfen den penninck twintich, noc" een goudt gulden jaerlix op Ghysbert de Wit, vetlf den by Baert Roeloffsz, ende een Renthe van dr'e gulden jaerlicx verleden by Jan van Dompfelaer, beyde te losfen den penninck achtien.

Ende tot verfeeckeren ende bevrydinghe van alle ofl" Dekende questien, die op ten voorfz boedel by yemaitf foude moegen worden gepretendeert, hebben d voorf2' Erffgen. in 't gemeen geconferveert ende behouden & fomme van zes-hondert feven ende vyfftich gulden ftuyvers, omme daermede alle opcomende lasten ende questien te moogen beflechten.

Alle welcke verdeylinge ende pryfeeringhe in marne' ien als vooren gedaen, hebben wy Broeders ende Sus' ters, tfamentlick, ende elcx van ons byzonder foe voc' ons felven, als van wegen de voorfz Weeskyndere" van ons Susters goetgevonden ende geflooten. En" beloeven overfulcx ons daernae jn alles te fullen reg"' leren, ende des een des anders portie te helpen vrye" ende waeren, als recht is.

Andere Cavelinge ende Scheydinge va" nagelaeten goederen van Sara na ' gelaeten Weeskynt van Maria ' *a Oldenbarnevelt,

Alfoo de voorfz Sara, omtrent drie weecken na^ ons Vaders overlyden, binnen der ftadt van IPrecfit ] geftorven. foe fyn alle die goederen haer vuyun v0 ^ boedel van ons Ouders competerende gedevolveert en gefuccedeert op Johan, Reynier, Helias, ende yan Oldenbamevdt 3 haere oemen ende moeye refpecH^