is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 11

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HINCKELMANN EN, DIEN VAN maraccius. 5I?

niet wetende, dat mohameds navolgers, in hunnen Godsdienst., wel van gefchrévene, maar volftrekt nier van gedrukte exemplaren, zich bedienen, noch bedienen "Willen. Zij zouden dus met die exemplaren even eens hebben blijven zitten, als katharina de tweede, keizerinne van Rusland, met hare prachtige Koran - uitgave zitten bleef, daar ook deze vorstinne, even als onze toenmalige boekhandelaren, van deze Mohamedaanlche gewoonte , of geheel onkundig was, of daarvan onkundig gehouden werd.

Zoo was maraccius Koran, indien' hij in de gefielde Voorwaarde had bewilligd, dan zeker in Holland gedrukt geworden. De grootheid, moeijelijkheid en kostbaarheid, Van zulk eene onderneming fchrikten toen geenszins af, en men had voor dezelve pers en vermogen aanftonds veil. Gedrukt geworden in dat land, waar men thans geen' boekhandelaar zou kunnen vergen, om zoo veel regels Arabisch te drukken, als de Koran bladzijden telt, en er ook niemand gemakkelijk toe bewegen zou, zonder hem vooraf van een goed debiet te kunnen verzekeren.

Mogt de beoefening der Oosterfche talen, en van de «praken der Grieken en Romeinen, die fleutels van alle Ware en grondige geleerdheid, in ons vaderland , onder de regering en bij de belangrijke aanmoedigingen van Onzen goeden en geëerbiedigden Koning, fpoedig wederom zoo toenemen, dat wij van de drukperfen zoo Vele goede boeken, in geleerde en oude talen, af zagen komen, als die ons thans met Romans en Vertalingen overladen: en door haren bloei de zonen van laurens Koster, in onze dagen, als van zelf worden aangeboord , om in goede, groote en nuttige, ondernemingen Voor het rijk der geleerdheid, niet ver beneden hunne broederen van het laatst der zeventiende eeuw te moete« liaan.

Minnertsga, e. outhuijs.

ia Junij 1819.

het

zoowel de Refutationes, als den Arabifchen tekst zeiven, ^er Perfe leggen wilden, daar in die Wederieggmgen een fchat *n geleerdheid gevonden worde.

Kk 3