is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 11

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

520

HET HÜISSELIJK. GELUK.

heerscht orde, werkzaamheid en vrede. — 01 dat hij, die in woelige vermaken het geluk zoekt en het niet vindt, in dezen tempel van huisfelijke gelukzaligheid mogt vertoeven, en daar keren, dat deelneming 10 vreugde en fmart van anderen, een rein genot icheiikt. Verveling is aldaar onbekend. In arbeid en uitfpanning vervliegen daar de uren, en elk vermaak wordt door deelneming dubbel gefmaakt. —- Wordt ernest door ziekte getroffen, ftraks ziet roeh zijne teedere agnEs> vol angstvallige zorg, hare teederfte pligten uitoefenenj hare bezorgdheid kent thans geene vermoeijenis; n1Êt een vriendelijk gelaat omringt zij zijn leger, en ver* bergt eenen traan, welken droefheid haar doet Horten» Zwijgend kust hasr vader dien van de wangen, e0 hare dierbare moeder veitegenwoordigt zich voor her*1. Nog gevoelt hij zich rijk aan vaderlijke vreugde. EeD" maal, denkt hij nu bij zich zeiven, zal mijne agN^5 voor baren echtgenoot zijn, wat mijne geliefde ga^ voor mij was. Zijne teederheid is de zoetfte opb^ü' ring voor de gevoelige dochter. Met verrukking ^ vreugde ziet zij haren vader herftellen; en wie is ge* lukkiger dan zij, wanneer hij weder in den kring van het gezin kan terugkeeren, en door al zijne lievelinge0 wordt omringd. Elk is nu bezig hem te vermaken* Deze toont hem de fraaifte bkemen, een ander vergast hem door muzijk, elk poogt hem oplettendheden tê bewijzen. Aan wien is ernest zijn geluk liever ver' pligt, dan aan zijne kinderen.

Ongelukkig hij, die in zijne jeugd,- door verwaarIof>" zing van geest en hart, onvatbaar bleef voor huisfeP geluk. Eene befchaafde opvoeding geeft jongen lieden gefchiktheid, om door verlijnden fma'ak en talenten, h?.ï vermaak eener huisfelijke leefwijs te genieten, tervvijl beoefening van de fraaije kunften, hen voor verveling bewaart, en het gevoel verfijnt; en een jongeling varl goede beginfelen, gevoelt zich in den huisfelijken kring reeds gelukkig, vooral wanneer gezelligheid en vriend" fchap dien met bloemen fiert, en meer bevalligl,t: fchenkt. Vele grove genietingen blijven fmakeloos v°°r hem; hij ziet in den lieven beminnelijken kring ili°et vrienden, met welgevallen, die meisjes, welke d°0^ natuurlijke vrolijkheid, vriendelijkheid en zachtaardig" beid, hun gezin gelukkig maken, en dan reeds vor»1 hij plannen voor zijn toekomflig geluk, en laat zie