is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 13

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de zoogenaamde stellige wetenschappen. 599

zij uit het Hollandfche ftedeke (oppidulunï) Stolk ge. boortig, vele alchemifche boeken gefchreven hebben, in welke allerzeldzaamfte pogingen voorkomen. Waarbij hij dan ook eenige weinige hunner fchnften optelt, onder welke ook één over de wetenfchap der chemie. Men vindt bij lenglet du frenov, Histoire de la ]?hilofüphie hermetique, T. 2. P. 271» ^m yerfchillende geichriften, chcmifche, alchemifche en botanifche, waarvan negen aan isaac Hollander worden toegefchreven,' en een aan johan isaac , meest alle in Duiischland, Zwitferland en Holland uitgegeven, in de zeventiende eeuw, en op één na, alle in het Latijn gefchreven. • ■' ,

Lenglet handelt in het eerfte Deel des zoo even genoemden Werks nog breedvoeriger over beide die oude Hollanders; zeggende hij, dat vader en zoon met denzelfden roem in deze wetenfchappen arbeidden, c«, dus gaat hij voort, deze twee Hollanders zijn niet alleen de eerjle filozofen dezer wijze natie, die zich op phyfifche kundigheden toegelegd hebben, maar zij heb* ben het ook zoo ver in die wetenfchappen gebragt, dat Paracelsus in de XVIde en boyle in de XVlIIde eeuw op verfchillende zeldzame bewerkingen hebben roem gefrasen, die zij flechts naar het voorbeeld dezer twee min bekende maar allerroemwaardigjie Hollanders hebben ten uitvoer gebragt. Hij voegt erbij, dat men van hunlieder lotgevallen zeer weinig weet, en toont aan, dat zij tot de vijftiende eeuw behooren, hunne voorgangers der veertiende eeuw en vroegere geleerden, die in hunne wetenfchap zich verdienilen verworven hadden , zeer wel kenden, en ook van tijd tot tijd aanhaalden.

Onder het Hollandfche ftedeke Stolk, gelijk de eene auteur zulks den anderen heeft nagefchreven, verttaat de heer meerman niets anders dan het dorp Stolwijk

of Stolkwijk in de Krimpenerwaard. Doch deze

lieden fchijnen met der woon naar Vlaanderen vertrokken te zijn, en aldaar den naam van Hollander ot Hollanders te hebben aangenomen, en dit heeft waartchirnlijk gelegenheid gegeven, dat hunne lotgevallen alhier te lande meer onbekend zijn geraakt, dan men zulks nopens waarlijk voortreffelijke mannen, die zich omtrent natuur- en fcheikunde zoo vele wezenlijke verdienften verworven hebben , had mogen verwachten P p 4 voor-