is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 13

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOOR SICILIË, VAN KAREL GRASSs 613

onafmetelijke bebouwde vlakte; nader bij, de rotswanden van Taormina, alsof ze in zee willen ftorten, en op dezelve de heerlijk pralende ftad, met de reusachtige boven haar uitftekende rots van den ouden keizersburg, en de nog hoogere fteilte van het dorp Mo/a. Stom , en als verzonken in dit gezigt, wist ik niet, of ik iets wezenlijks, dan of ik een droombeeld zag, want zulke omtrekken, zulk eene zamenftemming, zulk eene harmonie van kleuren en glorie, hadden mijne oogen nimmer aanfchouwd.

Elk uur vervloog ons hier als eene minuut, en wij konden flechts eenen vlugtigen blik werpen op al de bijzondere fchoonheden, als , de nisfen van de oude jNaumacnia met de daar boven en beneden groeijende oranjeappel-boomen , het heerlijk gelegene klooster S(. Dominico, en de palmboomen, die zich hier en daar op de muren van de ftad verhieven.

Een van de grootfle denkbeelden, die ooit eenig bouwkunftenaar gevormd heeft, fchijnt mij tot het aanleggen van dezen fchouwburg noodig geweest te zijn. Men wordt het niet moede, de ftoutheid van dezen aanleg te bewonderen, waaraan de natuurlijke rots > naar welke het geheel gefchikt was, grootendeels tot grondflag verftrekte. Het was alleen een fchouwburg, die deze plaats zoo overeenkomftig met zijne natuurlijke gefteldheid kon vullen, en een werk van een zoo grootfchen indruk binnen eenen zoo grootfchen omtrek daarftellen.

De kunftenaar zoowel als elk ander befchouwer, die zich thans met deze overblijffels, als met den voorgrond van de verhevenfte natuur-fchilderij, bezig houdt, zouden naauwelijks meer genot, dan nu fmaken, indien zij dezelve in hun vorig geheel zagen ; want de nu zamengeftorte deelen van dezen bouwval zouden dan welligt het algemeen gezigt belemmerd hebben, en er is van dezelve nog genoeg ftaande gebleven, om zich een toereikend denkbeeld van de voormalige heerlijk.beid te kunnen vormen. De verbeelding wordt niet alleen geprikkeld, om het thans ontbrekende aan te ju'^n, maar zij Haagt hierin ook vrij gemakkelijk door de duidelijkheid, waarmede zich de grondtrekken van het geheele oude gebouw laten ontdekken. Men kan zich zelfs eenig denkbeeld van de aloude pracht maken , uit de brokken van Griekfche marmerzuilen, van kapitelen, Qq 3 enz.,