is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 14

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£46 EXTRACT UIT DEN INVENTARIS

West zyde de Vecht, 'sjaars voor drie hondert car: gulden, met twaalff volwasfen Capoenen, volgens d'huyrcedulle van XXVIMartii fèsthien hondert twaelf, de welcke al is geexpireert, zynde den felven huyrder over defelve huyre noch fchuldich hondert ende vyftlch guldens verfchenen Petri ad Cathedram lestleden ende Jan Huygensz van Koten gebruyckt fes margen , belent aen de Suyt zyde de Breukelveens Gemeente aen de Oost zyde de Soedyck, aen de Noort fyde de Heeren van den Dom te' Utrecht, ende aen de West zyde de buyten boomgaert van voorf: huyfinge, voor acht en veertich gulden 's jaers daer van hy't jaer verfchenen Ste Peter voorf. fchuldich is, welcke huyre mede is geexpireert, dus hy 'er over 't Joopende jaer huyrs van de voorfchreven partyen ende 't gunt als vooren noch onbetaelt is t'famen vc xlvj cC.

In de voorfr. Huifinge bevonden

In de Keucken. Een rechtbanck van Vuyren hout geverwet. Een vertinde pot met twee vertinde pannen. De reste van 't goet in de keucken verclaert Joffrouw Odilia van Oldenbarnevelt haer toete comen, gelyck zy mede verclaert van t goet in de bottelerye niet anders haeren broeder Johan van Oldenbarnevelt toe te comen, dan Een Vuyren kasfe met de plancken, daer het Tin op leyt»

Verclaert meede de voorf: Joffrouwe haer toe te behooren alle de meubelen in het Camertje naest de bottelerye, vuytgefondert de bedftede, die in 't huys vast is.

In 't Salet.' Ses llucken oude goude leer, daer mede 't zelve is behangen.

Een groot Wagefchotte uyttreckende Tafel jnet een groen Tafelcleet daerop. Vyf Spaenfche Leeren - (loeien. Een Wagefchotte banck. Een Wagefchotte fcherra.