Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN BETREKK. TOT DE GEDAANTE DER LANDSCHAPPEN. 695

De St. Jans-broodboom, met eene breed uitloopende kroon bedekt er dikwijls geheele zijden yan bergen, en de takken, die hij op den grond doet afhangen, Vormen iomtijds, door elk op nieuws wortels te fchieten, een geheel bosch uit eenen enkelen dezer boomen. Wouden hebben al de provinciën van het Napolitaansch gebied; maar in Jpulie, fchoon anders grootendeels allervruchtbaarst kan men uren lang reizen, zonder boom of ftruik, behalve misfchien wat mirten en ieneverheefters, te ontdekken. De voornaarafte Napolitaanlche woudboomen in het algemeen zijn hastebeuken, eiken, kastanjes, olmen, populieren, Wilgen,' pijnboomen, beuken en pinien, en langs de zeekusten groeijen inzonderheid vele limoenen, citroenen en oranjeappels van welke men vooral in Kalabrie geheelé bosfchen heeft. Deze provincie heeft met Rampante de meeste moerbezieboomen , en met X*pftèpata ve]e>manna»èL lenen gemeen, en in zijne hooggelegene ftatigfte wouden bijna niet dan pinien en kastanjen. — Al deze noordlche en andere boomen wisfelen even zoo veelvuldig. en misfchien met nog meer doorgaande verfcheidenheid at op Sictlte, waar zij zich alle nog eens weder vereemgen en de Zuid - Eurbpefche groeijing, als ware het, befluiten met eenen plegtigen en donkeren gordel . van eike-, beuke-, denne- en kastanjebosfchen om het midden van den ontzaggelijken Etna.

ópanje tot: op dezelfde breedte voortloopende, biedt ook gedeeltelijk dezelfde tafereelen der natuur aan, en i^L nog. vee ™eer aanbieden, zoo de natie meer liefde voor den landbouw, en voor geboomte bezat. Milhoenen van eiken en beuken bedekken de bergen van Btskmje. Het hooge en vochtige Jsturée draagt berken en linden. Arragonie werd veel IchaduwrS dan te voren door een kanaal dat er in het jaar ,78?

hen zijn zelfs met te eenenmale van bosch ontbloot, SS! ^ Pynboome"5 die echter ook al het'

e£f°ïiT?^ doch 00k wel eens van fteenSnntW bU Alm®nza* wier vruchten omtrent als hazelnoten imaken, Op de naakte vlakte van la Man.

JZJ P men VerraSC te worden door eene laan van witte olmen, en een luchtig esfehenbosch rees, torn Xx 4 het

Sluiten