is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 15

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

710 een paar anekd. v. engelsche toqneelspelers.

nng eene enkele fchrede — en, ach! —— daar ftórtte

hij in de fnelvlietende molenbeek.

Het lang uitblijven van den gastheer maakte al de aan zijn huis aanwezigen ten hoogfte ongerust. Dan niets kwam bij den angst van zijne ecbtgenoote. Het minfte geritfel deed haar oplpringen. Elk oogenblik opende zij de huisdeur, om naar hem uit te zien. In de verte zag zij eenige landlieden, met lantarens en fakkels voorzien, langzaam naderen. Door een angftig voorgevoel gedreven, ijlt zij dezelve te gemoet. Daar zag zij hem, den geliefden, die, bleek als een doode, door twee zijner redders onderfteund, daarhenen waggelde; en met den gillenden uitroep: ,, Hemel!

mijn reinhart !" ftortte zij levenloos aan zijne voeten.

Waar? o! waar vind ik nu woorden, om de fmart van hem te befchrijven, die in haar zijn alles verloor? Ach! vruchteloos ware het, dit te pogen.

„ Hemelfche Vader! o! breng mij bij mijne lina!" dit was zijne geftadige bede; en de dag van hare begrafenis was de laatfte van zijn leven.

een paar anekdoten van engelsche tooneelspelers.

Men heeft het als eene merkwaardigheid in de gefchie* denis van het Franfche tooneel bcfchouwd, dat de beroemde baron, op zijn tachtigfte jaar de rol van roDRigue in den cid fpeelde. Maklin levert eenen veel merkwaardiger trek: hij was honderd jaar oud, toen hij, ifi den fchouwbtirg Covcm garden, de rol van schylok in den Koopman van Venetië, van shakespear, fpeelde , en wel, naar het algemeen gevoelen, nog beter dan garrik. Hij ftierf, oud honderd zeven jaar, in 1797.

De dochter van zekeren ftaatsminister was op den heer KFtiiBLE, thans de eerfte treurfpeier in Engeland, fmoorlijk verliefd geworden. Toen haar vader dit vernam, bood hij den heer kemble 3000 pond fterlings aan, indien hij oogenblikkelijk eene andere vrouw wilde huwen. De heer semble nam de 3000 P. en trouwde een ander meisje.

aan