is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken) [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R E G I S T E R S.

I.

L IJ S T

DER

STUK K E N,

DIE IN HET MENGELWERK VAN DEZEN JAARGANG VOORKOMEN, GESCHIKT NAAR DE BIJZONPERE VAKKEN , WAARTOE IEDER DER.ZELVEN BEHOORT.

GESCHIEDENIS EN UITLEGGING VAN DEN BIJBEL.

."Verklaring van i timoth. III: 16. (Uit het Latijn van Prof. j. h. heinrichs.) . Bladz. 49

Proeve eerier verklaring van luk. XVII: 10. 625, 673

Het verderfelijke en verfoeijeüjke der Laauwheid, naar Openb. III: 14—20. (Uit het Hoogduitsch van ewald.) . . . 145

Eene korte opgaaf van de voornaamfte deugden, welke de Apostel paulus eischt, dat plaats moeten hebben in eenen goeden Leeraar van den Christelijken Godsdienst, volgens de Brieven aan timotheus en titus, (Uit het Latijn van Prol.

j. h. heinrichs.) ... «529

GE*