is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSYCHOLOGIE DES CHRISTENDOMS.

indien de, naar volmaking ftrevende mensch, op eenen dwaalweg gebragt, op de hoogte van zelfbedrog ge. voerd geworden ware; hoe dan? Ik weet, gij met uw gevoel, verftaat mij beter , dan ik het met woorden uitdrukken kan.

Indien er weder eenige twijfel bij u mogt opkomen, fchrijf mii denzelven , en ik zal u ten minfte zeggen, hoe dezelve bij mij is opgelost; want er is er naauwelijks een uit te denken, door welken ik mij niet heb moeten doorworltelen.

J. L. EWALD.

WAARNEMINGEN, PROEVEN, EN GEDACHTEN VAN DEN HEER TILESIUS EN ANDEREN, OVER HET LICHTEN VAN DE ZEE.

De talrijkheid, en de velerlei gedaanten , kleuren en bewegingen van de dieren, die den oceaan bewonen , verfchaffen den zeevarenden in het algemeen eenige vergoeding voor alles wat hij met het vaste land veriaten' heeft, hoewel vele van' die dieren te doorfchijnend zijn, dan dat men dezelve, zonder zijn gezigt hierop geoefend te hebben, van het water onderfcheideu kan, en nog weder vele andere, uit hoofde van hunne kleinheid, "niet, dan verward door het ongewapend oog be. fchouwd worden. De natuuronderzoeker derhalve, welke het vergrootglas te hulp neemt, vindt in derzelver bezigtiging eene fchier onuitputbare bron van verlustiging , en eene even zoo onuitputbare ftof tot nadenken.

Zeer in het oogvaflend daarentegen is voor den varensman een natuurverfchijnfel, bekend onder den naam van het lichten, of het vuren der zee, hetwelk zich van tiid tot tijd, des nachts, op zeer verfchillende breedten, en onder verfcheidene gedaanten, kleuren en veranderingen voordoet, nu eens als eene flaauwe fchemering van licht, of als een melkwitte gelijkmatig verfpreide glans, dan eens in den vorm van enkele iterren, vuurballen, lichtkegels, vurige ketens, draden en banden, of ook wel in de gedaante van kleine nier en ■ daar