is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN GROOT BEVORDERAAR DER KERKHERVORMING. 75

bijgeloof der Roomfche kerk grooter afbreuk gedaan, dan in het zoo zeer bekende, ontelbare keeren gedrukte en herdrukte Werk zijner Colloquia of Zamenfpraken.. Want de fijne en geestige boert, waarin hij zoo zeer uitmuntte, die men in dezelve, op zeer vele plaatfen , aantreft, deed, met de belangrijkheid dezer Ge. fprekken, dit Boek door duizenden van handen doorbladeren, en bezorgde hem eene menigte van lezers, die voor anderen van 's mans fchriften, van meer ernftjgen aard, tijd noch hoofd hadden. Men kan van den bijval, die dit uitlokkend Boek overal vond, en van de gretigheid, waarmede hetzelve gelezen werd, daaruit oordeelen, dat, binnen het verloop van luttel jaren, verfcheidene herdrukken daarvan opgelegd moesten wor» den. En was het onderrigt in de Latijnfche taal, en de vorming der jeugd de bedoeling des alomvermaarden Schrijvers met deze Zamenfpraken: wanneer zij dan in dezelve, door iemand van erasmus naam, op eene Wijze, die al de lachfpieren bij haar in beweging brengen moest, den draak met datgeen fteken zag, wat velen, in hunne onwetendheid, als het wezen van den Godsdienst vereerden, zoo moest die boert op haar buigzaam gemoed de diepfte indrukken maken, en dien akker, als ware het, voorbereiden, om de zaden der hervorming, met de hoop op den gelukkigften oogst, te kunnen ontvangen.

Uit die'Zamenfpraken eenige ftalen op te zamelen, om door dezelve overtuigend te doen zien, hoe de groote DESiDERius de weldadigfte der omwentelingen, immer op deze aarde voorgevallen, voorftond, is hetgeen , was ik mij, in deze kleine Verhandeling, heb ten doelwit gefield.

Erasmus had zich te Bazel met der woon nedergezet, en was door de naauwlte vriendfchap aan johannbs frobenius, zzv? der beroemdfte boekdrukkers ivan de zeventiende eeuw , verbonden. Aan dezen zijnen vriend werd een zoon geboren, over welken onzen va. éerlander als doopgetuige ftond, en die, naar zijnen naam, johannes erasmus frobenius, geheeten heeft. Voor dit jonkske, toen het den ouderdom van zes jaren bereikt had, ftelde hij zijne zamenspraken op, en liet dezelve, voor de eerfie maal, op de vaderlijke pers, jjn het jaar 152a, drukken.

De oorfpronkelijke bedoeling van den, doorgeleerden

doop.