Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN geleerdh. en letterk. in grootbrit tanje. H§

liefhebberij tellen, die hij had, en in zijn Dagboek zelf erkend had te hebben, van een aantal fchilderijen aan té koopen, fchoon hij daarvan in den grond der zaak niets verliond. Ook erkent hij nopens zich zeiven, dat hij veel tijds met het biljardfpel verkwist heeft. Hij zal dus waarfchijnlijk ook een deel van zijn vermógen daaraan opgeofferd hebben gehad. Kortom, hij had ten Jaatfte geene andere hulpbron, dan zijne pen, en bragt het einde van zijn leven in vrij veel kommer door; maar zijne ftandvastigheid verliet hem zelfs tot in het uiterfte niet.

Tot Biographie en Historie der Letterkunde behooren voorts de Memoirs of alessandro tassoni, author ef la Secchia rapita; or the rape of tht bucket, eta By the late j. c. walker. De geleerde Ier walker, en de nog levende Engelfchen, roscoe en matthias , zijn in Grootbrittanje de drie voornaamfte bevorderaars der Italiaanfche letterkunde geweest. Hierover had men van den te vroag geftorvenen walker reeds een veel geacht Werk; en het bovengenoemde is met even grondige kennis, en even veel vlijt, bewerkt.

Er verfcheen onlangs almede een Inquiry in to the literary and political charakter of james I. By the author of Curiofitics of Literature. Price 8. fh, 5. d. en twee gefchriften over den vermoedelijkcn auteur der bekende ftaatkundige Letters- of juisius. Dit is, volgens het eene gefchrifc, de lolme. Hierom lacht men algemeen; en men is het daarentegen vrij algemeen met den tweeden fchrijver eens, die op goede gronderr wijlen den Hertog van Portland voor junius wil: doen doorgaan.

Er is eene Engelfche vertaling uitgekomen van de Reizen van den Spanjaard, die, onder den valfchen naam van ali-bey, Marokko, Tripoli, Cyprus, Egyp. te, enz. bezocht heeft. Openlijk zegt men in Enge. lam, dat boonaparte hem heeft laten reizen, en hij en zijne gezellen dit eveneens voor deszelfs rekening deden, als de heer burckhardt , onder den naam van scheik ibrahim, in Egypte, voor rekening van de Engelfche maatfebappij: ter bevordering van ontdekkingen in de Binnenlanden van Afrika. Zeker is het, dat de Spanjaard zich voor zijne afreize te Londen heeft laten befhijden. Zijn reisverhaal maakt onder d# Engelfchen flechts een middel matigen opgang.

meng. i8ao. no. 3. H Mtt

Sluiten