is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van geleerdh.en lettere. in geootbrittanje. l6l

ding voor den geest zweefden, zoo als dit bij menigen treurfpeldichter, die gevleeschte duivels op het tooneel bragt, het geval kan zijn geweest.

Onderfcheidende opmerking verdient voorts nog The Antiquary. By the auihor of tVaverly and Guy Mannering. 3 Vol. Deze Iloman is, zoo als de twee andere op den titel vermelde, insgelijks, eene fchilderij van Schotfche zeden; en de fchrijver wilde, zoo als hij in de Voorrede verzekert, drie zulke tafereelen op eikanderen laten volgen, om de zeden van verfchiilende tijden af te fchetfen. Men erkent niet alleen met lof, dat hii dit laatfte doel zeer wel bereikt heeft, maar ook is The AntiquOry op zich zeiven, even als de beide vorige Romans, over het geheel ongemeen wel uitgevallen, en zeer onderhoudend. Alleen moet men het platte Schotsen verftaan, om de fchoonfte plaatfen, waarvan de belangrijkheid grootendeels afhangt, te kunnen genieten. Hetgene, wat de te regt zoo gebliefde edgewortii voor Ierland en de lerfche zeden is, even hetzelfde is deze Romanfchrijver voor Schotland. Wie is hij intusfchen? Dit heeft men reeds finds 2 jaren in alle Rcviews en gezelfchappen gevraagd. Men erkent thans algemeen, dat walter scott geen aandeel aan dezen Roman heeft, en men meent den auteur in torles, zoon van een Schoifcben Baronet, en in de fchool van d. valpy onderwezen, te hebben gevonden.

Van sternes gezamenlijk? ' Werken is er eene Ste» reotypifche en zeer fraaije uitgave in de Stereotypen» drukkerij van davies, michaSl en hudson , aangevangen geworden. Dezelve zal uit si Stukken betiaan, en is in het Elzevierfche Duodecimo formaat vervat, en met fraaije houtfuede vignetten van thurston verfierd. Maandelijks verlchijiu er een Stukje.

Op Soortgelijk eene wijze, bij Stukjes, gaat men voort een Werk uit te geven, dat tot het vak der Natuurlijke- Gcfchicdenis behoort, waarin de Engelfchen leng grootelijks bij de Franfchen ten achteren waren, en nog ten achteren zijn; offchoon er thans veel voor hetzelve geleverd wordt. De lijkdom der eilanders begunftigt onder ben de verfchijning van kostbare Werken met platen, weike de Natuurlijke Historie boven alle andere wetenfehappen noódig heeft. Het bedoelde Werk is het kostbare, en Hechts - meng. i3ao. no. 4. L voor