is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADELEIDE EN TORSTENSKIOLD. ï8l

5, dat onze verbindtenis nog eenigen tijd geheim blijve.

Ik vrees, de grooten des rijks en mijn volk onver. „ genoegd te zullen maken; want algemeen hoopt en „ wenscht men, dat ik mij met een buitenlandsch mag„ tig vorftelijk huis door banden der vriendfchap ver* ,, binden zal. Ga, torstenskiold l mijn gansch ge* „ luk geef ik in uwe handen."

Torstenskiold was dadelijk bereid , om dezen last met den grootlten ijver te volbrengen; en hij beloofde dit plegtig aan zijnen koninklijken vriend.

Den dag daaraan volgende begaf bij zich naar ade« Leide's moeder. Hij vleide deze met het geluk, van haar geliefd kind aan de zijde des konings als gemalin te zullen zien, en vrolijk gaf zij hare toefiemming tot alles, wat gustaaf gewenscht had. Maar adeleide verborg, bij zijne herhaalde bezoeken, hare ware gevoelens onder den fchijn eener maagdelijke en befcheidene achterhoudendheid.

Eindelijk werd tortensriold driftig. Hij fïelde de voordeden van zijnen last in het helderde daglicht. Hij fchilderde haar de perfoonüjke voortreffelijkheid van zijnen koninklijken vriend met de levendigfte kleuren, toonde haar, dat zij nog door een edel hart en een befchaafd verftand verfraaid werden, en drong op. eene bepaalde verklaring aan.

Adeleide zuchite diep,, floeg vervolgens haar befchreïd oog vreesachtig op, en zag den jongman met een verlangen aan, dat zijn binnenfte doordrong.

„ Zeg mij, torstenskiold! is er, buiten den ko-

ning, nog een mensch op aarde, voor wien gij met

zulk eene warmte fpreken zoudt?"

,, Neen , freule ! in de ganfche wijde wereld niet!" —

,, En evenwel," voer zij blozend en ftamelend voort: „ en evenwel ken ik er een voor wien gij met veel ,, gelukkiger gevolg zoudt kunnen fpreken."— „Ach!" voer zij voort, „ wat is een gustaaf adolf voor „ mij? Mijn hart hangt niet aan pracht en koninklijke ,, waarde, het reikhalst flechts naar rust eü eene be„ fcheidene eenzaamheid. Het bemint huisfelijke vrede, „ en kan flechts geluk "en vreugde in de liefde van „ eenen haar gelijken echtgenoot vinden. Torsten„ skiold! gij zijt" van geene hoogé geboorte. Uw hart „ is edel en zacht; o! hoe gelukkig zou ik zijn, indien M 3 » *