is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

198 de goede vrijdag.

neer, bij voorbeeld, een dervende vader nog niet den' laatfren "b'andendruk' vermaant: „Houdt, uw geheel 9, leven door, God voor oogen en in het hart, en „'wacht u, om in geene zonde te bewilligen, _ noch. „ tegen Gods gebod te bandelen. Volbrengt altijd gei „ trouw en fiiwdvastig, wat gij voor regt en pligt,

en even daarom als Gods wil, befchomvt. Laat uw ,, vast voornemen zijn: liever te derven, can kwaad

„ te doen. Belooft dit aan de hand van uwen

„ fcervenden vader, en vernieuwt in het vervolg, van „ tijd tot tijd, uwe belofte aan mijn grat!" — — O, welken diepen indruk moest dit niet óp kinderlijke, nog ciivcrwaarloosde , harten maken !

En zoo ook wilde jezus nog, aan het einde van zijne aardfehe loopbaan , de zijnen voor de deugd en den hemel inwijden, en hen tot de vervulling van hunne groote pligten", die op hen, als leeraars van zijnen Godsdienst, rusten zouden, opwekken en verderkc-n, hen te gelijk, vertroostende en gerustdeilende, voorbe, leiden r>p het aanllaande treurige affcheid.

Hij maakte hun zijnen dood bekend als een weggaan tot den Vader, die Hem gezonden had, en fprak van een zalig wederzien daar in het huis des Vaders, terwijl ook hier zijn Geest bij hen zou blijven te hunner verlichting en heiliging. Nog eens onderrigtte Hij hen wegens het doel van zijnen Godsdienst, en dat zijn rijk niet van deze wereld ware, dat zij voor altijd de dwaze hoop op aardsch gezag en uitwendig vergenoegen moesten vaarwel zeggen. Zij-, moesten voor het rijk der hemelen arbeiden in broederlijke liefde en gemeenfchap. Daaraan zou da wereld bekennen, dat zij zijne discipelen waren, dat zij elkander beminden. Hij verborg'het voor hen niet, dat ook zij zeer vele gevaren en "lijden zouden ontmoeten, en vermaande hen, otn ifandvasn'a te volharden, getrouw te blijven tot het einde. Hij wilde zich, voor zulke getrouwheid in de belijdenis der waarheid en in het volbrengen van het gekende goede , op het plegtigde hen met zich vereem. gen, hen met zich, met zijnen geest en hart ver. ^enigen.

Wanneer zij in het vervolg weder het brood braken en van de vrucht des wijndoks dronken , dan moesten z*'j zich hunnen Vriend en Leeraar levendig herinneren ■J en