is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GOEDE VRIJDAG, go*

verwekt ook de krachtigfte opwekking en verfterking in alles goeds.

Voeien wij ons door den last van zoo velerlei dagwerk vermoeid, dan verkwikt ons een blik op Hem, die, onder de grootlte moeite en moeijelijkheden des levens, ftandvastig voort werkte, zoolang als het dag was. Wanneer ondank en onrègtvaardigheid der men-, fchen onzen ijver voor hun welzijn, en onze liefde verminderen zouden, dan verfterkt ons een blik op Hem, welke, zoo dikwijls miskend, gehaat, vervolgd, echr ter de menfchen zoo hartelijk, beminde, en vol liefde zich voor hun welziin opofferde. Indien het gevoel van ondergane beleediging ons in wraak zou doen ont-* branden, dan zien wij op Hem, die aan het kruis nog voor zijne vijanden bad; en wij zullen bereidvaardiger dengenen', welke ons beleeciigde, de hand ter verzoening toereiken. Ontwaakt in onze harten een onreine wensch, eene onreine drift; het gezegde van jezus : Zalig zijn de reinen van hart, en de blik onzer ziel op zijn rein hart, reinigt onze driften, veredelt onze vvenfchen.

Zinkt ons vertrouwen onder den last van zwaar lijden ter neder, dan verheft het zich weder bij den blik op Hem, die onder het gevoel der grootlte' fnrart nog vol vertrouwen bad: Vader! uw wil gej'chiede! Eischt de deugd ftrijd en opoffering; een blik op hem geeft lterkte tot eiken ftrijd, heiligt ons tot elke opoffering. f

Zoo willen wij dan ook, op dezen piegtigen dag, in onze gedachten op jezus, den beginner en voleinder van ons geloof zien; en zoo moet deze heilige dag voor,ons een dag der heiliging, en daardoor een dag van hemelfchen zegen tot heil onzer onfterfeüjke zielen worden. Och! of hij zulk een dag wierde voor allen, die den naam van Christus noemen! Geloofd zij jezus curistus! geprezen door daden .en leven tot in eeuwigheid! —

.[Hier laat de vertaler volgen een tweede vertaald ftukje, in het Hoogduitsch getiteld: Am Charfreitage, dat is: Op den Goeden Vrijdag, en vervaardigd door v. k. veillodter; het handelt dus over hetzeiide onderwerp, en volgt in her, Hoogduitsch onmiddellijk op het voorgaande.1

N 5 Dï