is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 6

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

250: IETS OVER. DEN GE KLEURDEN REGEN.

veranderd en gewijzigd worden. Van veel belang is het zich van te voren te verzekeren, dat het Law rierkers-water fterk genoeg is, want dit middel bezit Set altijd dezelfde kracht, hetwelk grootendeels afhangt van de onderfcheidene wijzen waarop dit water wordt bereid. Hierom ook is het een wezen h]^ gebrek in het vetflag door den heer K. medegedeeld, dat de wijze, volgens welke het door hem gebezigde water is bereid geworden, niet heeft opgegeven. Vollens het voorfchrift der Bataaffche Apotheek verkrijgt men uit 16 oneen bladen van Laurier kers door destillatie even zoo veel, namelijk 16 oneen \auner. kers ■water, terwijl dezelfde hoeveelheid bladen, volgens het voorfchrift der Pruisfifche Apotheek (hetwelk waarfchijnlijk door krimer is gevolgd) 24 oneen water oplevert. Nog worden bij de bereiding van het laatlte a oricen fterken wijngeest gevoegd, waarvan m het voorfchrift van onze Apotheek geen gewag wordt ge. maakt Even 200 zouden wij nog andere wijzen, waarop dit middel wordt verkregen, kunnen opnoemen, waardoor duidelijk blijkt, dat de ^Jj .^f^J niet altijd even fterk is, en waarvan, derhalve allen, die dit veelvermogend middel willen toedienen, zich te voren dienen te verzekeren, indien hunne waarnemingen tot een rigtfnoer van anderen zullen dienen.

iets over den gekleurden regen, onlangs TE scheveningen en ook elders gevallen.

Zeer opmerkenswaardig is bet natuurverfchijnfel, onlangs te Scheveningen bij 's Gravenhage waargenomen , namelijk den rood gekleurden regen, welke aldaar in bet laatst van het veriedene jaar is gevallen. Metzelfde verfchijnfel heeft omtrent gelijktijdig te Mankenberg in Vlaanderen plaats gehad, en het aldaar gevallen regenwater is dadelijk door den heer van stroop , te Brugge, fcheikundig onderzocht. Hetzelve zou,