is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 6

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&74 land-en volkskund. berigten van zendelingen.

het nog door ijs verflopte kanaal begeven, door hetwelk zij het noordeinde van Labrador om moesten varen. (*) Dit kanaal is ongeveer 10 mijlen lang, en deszelfs water is van eene afwisfelende breedte; diep, klaar, en aan eene zoo fterke beweging der ebbe blootgefteld , dat het nooit bevriest. Een maalftroom van twaalf voeten middellijns werd gelukkig door onze reizigers voorbij gegaan.

De veranderingen van lucht, water en land, welke zich op het gezigt van de westkust aan hen voordeden, waren als die van eene nieuwe wereld. Regtlijnig en naar het zuid-westen loopt hier het lage ftrand, met langzaam rijzende heuvels; en het, in vergelijking van den Atlantifchen Oceaan, ftille water van de Had/onsbaai vertoont zich in het noorden en noord westen. De belemmering van het ijs hield nu op, en het vaartuig fpoedde naar wensch.

De meeste bewoners van het eiland Omanek verftonden de verklaring van het oogmerk der zendelingen niet. Zij hadden ook nog nooit Europeërs gezien, maar verheugden zich evenwel in de hoop van andermaal door hen bezocht te zullen worden. Het landfchap is hier niet onbevallig, en bedekt met allerlei foorten van besfenftruiken. Ook drijfhout vond men hier in overvloed.

Eene lange rij van zwarte rotsbergen vertoonde zich op den 6den Augustus bij den ruimen inham van Ablorïak. Een diep en afzigteüjk hol ;in éénen van die zwarte bergen was, naar het geloof der Eskimo's, de verblijfplaats van eenen boozen geest. Uttakiyok. had, zoo lang wij tegen over deze gevaarlijke plaats waren, den klaauw van eene raaf op zijne borst hangen, en een opgeblazen zeebondsvel verftrekte hem tevens tot een voortreffelijk amulet tegen alle betoovering.

Men bereikte op den 8fien Augustus de, met de breedte van eenen boezem in zee Hortende, rivier van Kangcrtlukfoak, en vond derzelver poolshoogte 580, 57'. Zij ligt 140 mijlen zuid-westwaarts van

kaap

f •) De noordzijde van deze ftraat wordt bepaald door het eiland lllinek, welks voorgebergte QwHeigh op Co9 N. B. ligt.