is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 6

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PENDULE. S&I

ten uit de herberg daarhenen brengen, onder andere ook eene pendule, die ik, op de verknoping van de nalatenfchap van mijnen overledenen oom P . . • tot een aandenken, voor 27 guldens gekocht had, en waaraan ik, om die reden, ook eene' bijzondere waarde hechtte.

Ik had' hier ongeveer drie weken gewoond, toen ik eens tegen den avond van een diner terug keerde.

Op het oogeublik, dat ik gereed ftond, om de deur van mijne kamer open te fluiten, opende zich dezelve, en er trad mij een geheel onbekend jong mensch, met mijne pendule jn de hand, te gemoet,

~Qi\ze ontfteltcnis was van weerskanten zeer groot, hij liet van fchrik de pendule vallen, en ik trad, niet minder onttleid, eenige fchreden terug.

Deze tuslchenpoozing maakte hij zich ten nutte; hij vloog, als een pijl, mij voorbij, en de huisdeur uit.

Ik twijfelde nu in het geheel niet meer, of dit bezoek had niet mij, maar mijne goederen, en, bij gebrek van andere dingen van waarde, mijne pendule gegolden

Nog geheel ontfteld, vervolgde ik hem, greep hem ook eenige fcnreden van mijne woning, en offchoon hij al zijne krachten in het werk (ielde, om zich met geweld weêr los te wringen, zoo wilde hem dit toch niet gelukken, dewijl zich dadelijk eene menigte menfchen om ons verzameld had, waardoor hem de vlugt onmogelijk werd.

Nu begon hij mij te fmeeken , hem toch niet ongelukkig te maken, en ik was ook reeds voornemens, hem uit medelijden te laten loopen, toen een deftig gekleed man naar mij toe kwam, en mij met de volgende woorden aanfprak: ,, laat dien knaap niet loopen, mijn„ heer! liij is een afgerigte dief. Ik ken hem zeer „ goed. Reeds meermalen is hij op dieverij betrapt „ en ook geilrai't, maar zoodra hij zijne ftraf ondergaan heeft, en weêr uit de gevangenis losgelaten wordt, begint hij zijn handwerk op nieuws."

Overtuigd, dat ik iets weldadigs voor het algemeene welzijn deed, trok ik den dief, 'door den onbekenden geholpen, in mijn huis, en nadat ik dezen laatflen het geheele beloop der zaak verteld, en het jonge mensch pok alles bekend had, bood zich de onbekende uit S 5 eige-