is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 6

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s8a

DE PENDULE.

eigene beweging aan, er voor te zorgen, dat de dief in verzekerde bewaring genomen wierde.

Hierop verwijderde hij zich, en kwam ook weldra met eene wacht terug, welke den dief overnam, en in de gevangenis bragt. Ik zelf werd door eenen ambtenaar van het geregt over alle omftandigheden van den diefftal en deszelfs ontdekking voorloopig verhoord. De pendule was, door den zwaren val, zeer befchadigd. Ik zond dezelve dus naar eenen horologiemaker, van wien ik ze na verloop van veertien dagen terug ontving, en voor het herftellen betalen moest, 13 guld. en 4 ftuiv.

Er waren nu reeds ongeveer zes weken verloopen, en ik hoorde verder niets van de geheele zaak, tot dat eens 's morgens vroeg een oud man, met een groot wapen op de borst, in eene militaire houding, op mijne kamer kwam, en naar mijnen naam vraagde. Toen ik hem denzelven gezegd had , overhandigde hij mij eenen grooten brief, met een zegel, in de gedaante van eene Spaanfche - vliegenpleister , en liet zich eenige ftuivers voor zijne boodfehap betalen.

Hij ging weg, en ik fcheurde nieuwsgierig bet zege! los.

Het was eene bekendmaking van het geregt, waarin met korte woorden de naam en de levensloop van den dief Honden, men meldde mij tevens, dat hij den, in mijne woning voorgenomenen, diefftal bekend had, en nu zijne misdaad tot op het punt, van hoe veel waarde namelijk de pendule was, bewezen ware, om daarnaar het vonnis te kunnen vellen; benevens het bevel, dezelve om die reden, als het corpus deticti, aan het geregt ter waardering ter hand te (tellen.

Ik toonde mijnen vriend B. . . het ontvangene mandaat, en hij raadde mij, tot vermijding van verdere onaangenaamheden, aan de begeerte van het geregt te voldoen. Ik deed het, en zond dezelve af.

Er verftreek wederom eene maand, en ik kwam verder niets te weten, noch van den gevangenen, noch van mijne afgezondene pendule.

Eindelijk ontving ik een nieuw berigt in denzclfden vorm. Bij deszelfs .ontzegeïing las ik :

„ Dat de misdadiger tot eene gevangenis van drie „ maanden, met toerekening van zijn tot dus verre „ ondergaan arrest, veroordeeld was, en ik mijne pen-

„du-