is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 7

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*5<5 Dg SLAAP HET BEELD DES DOODS.

vei*eer<.« wastófl z\j. ' zich kan ftreel™ en aangenaam J»« hPH*nraei de herinnering aan het goede "op 'aar. öe vm,,<to;[■ wj-..nji z:, act huivering hentónken moet in ui'Ofc.enaneujkej, a-jgsr aan het onheil dat zij Qjchrtes aan de Irnarten, die zij veroorzaakte;; aan de vreua dte zij verwoestte; aan de tranen, die zij dee.i vi . [jen' aan de wofiüen en grieven, dis zij OW, en welke rampen t9 met weder verbeteren, niet weder vuzacu. ten, noch verdrijven kan. Maar oHchoon wij ook

ïlid fr'J3" ^ Z-kk des grals §'eeno volfcomene zekerhe.d kunnen verkrijgen , zoo is echter de dood voor den ttervelmg een einde van 'al zijne aardfche zorgen, van al zune tijdelijke kwellingen en vermoeiiingen. ' Zoolang immers de mensch, hier in dit ondermaanfche ve£

iïX ^ f " Tr en1.tegenfPoed , blijde en droevige dagen eikanderen beurtelings af. Verre *q het van mij, dat ik deze aarde een tranendal zou willen noemen! getn er zHn vele, zeer vele genoegens zelfs te fmaKe.i. üe goedertierene Vader heeft verlcheidene bronnen van wezenlijke vreugde en blijdfchap geopend, welke op deze aar Ie in ontelbare beken zich overal verfprei. Oen, welke hunne aangename, zuivere en heldere ftroon.en aanbieden, en toegankelijk zijn voor allen, die lafenis zoeken. Maar ook aan den anderen kant laat onze tegenwoordige toeftand geene volkomene verzadiging toe. Gelukkig mag hij zich rekenen, bij wien hei aangename tegen het onaangename opwegen kan. Naauwelijks der; k.ndfche jaren ontwasfen, woelen onyerzaaelnke driften en hartstogten in zijnen boezem. In gedungen ftrtjd tusfchen begeerte en pligc, ziet hu Zijne dagen klimmen en bereikt den mannelljken ouderdom. Nu werken vermoeden, vrees, wantrouwen en zorgen van allerlei aard op zijn hart, en omrooven hem menige vreugde Zijne beste pogingen worden gedwarsboomd; of de armoede bijt hem fel met fcherpe tanden, en voert het bieek gebrek in zijne woning, of de gezondheid ontvliedt hem, en in het midden vin den overvloed wordt hij door kwalen geprangd, door

SEÏ.ÏÏ5"7^*K?f °°u' t£rWij1 de vreugde hem van aile Urnen de fchoomte bloemen fchynt aan te bieden, treft hem onverwacht de dood van eenen vriend, dierraar aan zyn hart, van eene echtgenoote, beminder dan het even van het kind, zijn waardfte pand, dierbaarst goed, en flort hem in den jammervolften

rouw.