Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELSTUKKEN.

ïets OVER VERDRAAGZAAMHEID en RËGTZlNNIGHEID| OF EEN woord AAN DEN SCHRIJVER DER RECENSIE van HET GESCHRIFT, GETITELD!

EEREZUIL, TER GEDACHTENIS VAN DE DORDSCHE SYNODE,

Door Ds. rtf schotsman , Pred. te Leydeii.

Welke gevonden wordt in het Amjierdamsch Letter* lievendMaandfchrift, bij a. vink, te Amfterdam* III Deels. 8/le Stuk. Augustus 1819. Bladz. 115—120. Door Té 0. H* c.

Dat woorden en werken met elkander niet in te* genfpraak mogen ftaan, zal niet ligt ontkend worden, en echter beftaat die tegenlpraak niet dan al te

veelvuldig. ' Een oud fchrijver (*) beklaagde zich

reeds, voor bijna twintig eeuwen, dat de wijsgeer en > die de ftrengfte zedeleer predikten, in den toameloosteri wellust leefden: en latere eeuwen dragen maar al te veel getuigenis van gemijterde leeraars der Christelijke nede* riglieid, liefde en zachtmoedigheid , die in al hunne daden ondragelijken hoogmoed, haat en vervolgzucht, ten toon fpreidden: en niets toch is aanliootelijkcr, dan"wanneer 's mentenen handelingen juist die woorden logenftraffen, met welke zij allermeest op de openbare meening pogen invloed- te krijgen. — Welke deugd is wel fchooner dan die dei' verdraagzaamheid, en bij wien vindt men wel grievender onverdraagzaamheid, dan bij

ds-

(*) cornelius nepos*

mbng. i8ao. no. 8. Y

Sluiten