is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33S iets over verdraagzaamh. en regtzinnighei0.

dezulken, in wier gefchriften en gefprekken dat woord allermeest voorkomt? waar minder wezenlijke vcrlich' ting, dan bij zoogenaamde illuminaten? waar minder echte kritiek, dan bij hen, die den naam van oordeel, kondigen, bij uitfluiung, willen fchijnen te bezitten? Waar, eindelijk, meer vervolgzucht, dan bij hen, die aanhoudend tegen vervolgingen, het zij wezenlijke, het zij gewaande, te veld trekken? en waar dan vindt men ook, dikwijls minder van die zoo fchodne, zoo hoog te waarderene liberaliteit, dat is echte edelmoedigheid, dan bij hen, die, bij uitnemendheid, deze zoo aanlokkelijke leus in hunne banieren voeren? —

Deze denkbeelden kwamen bij ons op, toen wij onlangs het Amjierdamsch Letterlievend Maandfchrift, III Deels, %{le Stuk, Augustus 1819,'in handen kregen, en aldaar het verflag lazen van het Werk, hetwelk de weleerwaardige Leydfche Hervormde Kerkleeraar n. schotsman, onder den titel: Eerezuil, opgerigt ter gedachtenis van de voor twee honderd jaren te Dordrecht gehoudene Nationale Synode, te Leyden, bij j. van thoir, 1819, heeft uitgegeven.

Verre zij het van ons , dat wij godgeleerde twisten aanwakkeren, of oude veeten van ftaatkunde, voor dewelke de Godsdienst Hechts tot een' vrij luchtigen dekmantel gediend heeft, zouden wenfehen te zien herleven. Indien het Werk van den heer schotsman

hiertoe aanleiding kon geven, dan zouden wij, voor ons, het doel deszelven afkeuren, maar tegen dit vermoeden pleit bij ons (die toch, 1'choon tegen alle Paufe. lijk gezag, het gezag van achtbare theologanten, gaarne eerbiedigen) hiertegen, zeggen wij, pleit, in onze fchatting, de goedkeuring, welke de weleerwaarde heeren krieger en sluiter aan dit Werk hebben gegeven, die toch zeker te wel bekend zijn met de eifchen, van hetgeen, wat men den geest des tijds noemt, dan dat zij, in hunne refpective kwaliteiten , aan dit Werk eene opdele goedkeuring zouden gegwen hebben , biialdien hetzelve met dien geest des vredes, en der ware Chris, lelijke verdraagzaamheid ftieed, welke zeker de dringendfte eifchen niet alleen van dezen, maar van eiken tijd, uitmaken, want,, dat de goedkeuring van die heeren, aan een Werk, hetwelk hun daartoe ter inzage gegeven wordt, eene bloote formaliteit zou zijn, gelijk foramigen willen, en men dus zou kunnen vooron-