is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BETREFFENDE MADEGASKAR. 4©3,

fdie bij het een en ander ligt, gelijk men ziet, inzonderheid daarin, dat men den verdachten of fchuld gen

niet vooraf in het verhoor neemt. ■ Men bereidt

den vergiftigen drank uit de zaden van zekeren meiKachtigen heefter, die vermengd worden met het fap van de eroote kardamoom. „ i, ^

Bewezen diefftal wordt geftraft met flavernij. Is er fiechts vermoeden van, dan moet de perfoon, die verdacht is, insgelijks den tanguin, den zoo even belcbrevenen drank, innemen; weigert hij dit, dan veritoot en veracht hem zijne maagfchap. Zeker inboorling was, omdat hij zijnen makker een mes ontftolen had, dat mnoeliïk zes' Franfche ftuivers waardig was, tot llaaf gemaakt, doch hij maakte zich weder vrij, door eenen iwarten in zijne plaats te geven.

De Arabier geldt bier voor den tolk des hemels i men raadpleegt dien bij ziekten, bij verduisteringen van zon en maas, kortom bij alle buitengewone tijden en voorvallen. Al deszelfs antwoorden houdt men voor heilig, en na te laten, hetgeen, wat hu gebiedt, is zoo veel als zich den Goddelijken haat te berokkenen. Deze gewaande profeten, hetzij dat het inboorlingen, hïtzb dat het Mooren zijn, misbruiken de onkunde en de Hgtiloovigheid der volksmenigte, die zij uitzuigen.

Eenen geheel anderen invloed zou hier de Arabier verkregen, hij zou zich zonder twijfel heer van deze volken gemaakt en hun zijne wetten gegeven hebben , ware bet niet. dat hij, ontrouw aan den eerdienst zijn.f voorvaders, zich zeiven onteerd had door het vergeten van alle zedelijke beginfels; ware het niet , dat hij m he? bloed van'hen, die hij gelukkig had kunnen maken , zijne wreede handen gedoopt, en hun door allerlei misdaden en ondeugden af keer ingeboezemd had.

Wat de kunstvlijt dezer eilanders betrek: zij weten het zilver te fmelten, door hetzelve in eene pan op fteenkolen te zetten, welke zij ook boven op die pan Woen terwijl dezelve worden aangeblazen, of in den brand gehouden, door middel van een ftuk van een ffeweersloop, ftekende in de opening van een ftuk fout hetwelk twee andere klompen hout met elkander Sndt^ wtr openingen gemeenfchap hebben met de eerstgemelde opening, en waarin ijzeren of houten ftaven (teken, die door kinderen op en neêr bewogen gorden. Cc % n