is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4*6

desiderius erasmus*

roer te lezen, te bidden, pfalmen te zingen, zoo veei en wanneer het u behaagt. Verveelt u de kamer, gij kunt het kerkelijk gezang aan gaap hooren, den Godsdienst bijwonen, bij de leerredenen tegenwoordig zijn , en indien gij eene gehuwde vrouw of maagd, uitftekend vroom, ontmoet, kunt gij beter door derzelver gefprekken worden: indien gij eenen man ziet, met eene uitmuntende deugdzaamheid begaafd, kunt gij van hem leeren: het ftaat aan u, om eenen leeraar te kiezen, die christus het zuiverst onderwijst. Al deze zaken, aan welke ter bevordering van de ware vroomheid zoo veel gelegen is, zijn voor u verloren, wanneer gij eens aan het klooster verbonden zijt.

catharïna. Maar zoo doende zal ik geene non worden.

eubulus- Blijft gij nog aan namen hangen? Overweeg de zaak zelve. Zij roemen op geiioorzaamheid; maar zal die lof u ontbreken, indien gij aan uwe ouders gehoorzaamt, aan welke God beveelt, dat ge. hoorzaamd moet worden ? Indien gij aan uwen bisfchop en pastoor u onderwerpt? Zult gij niet voor arm gehouden kunnen worden, daaï alles in de handen van uwe ouders is? Want hoewel eertijds in de heilige maagden de milddadigheid jegens de armen inzonderheid door heilige mannen geprezen werd, konden zij echter de milddadigheid geenszins uitoefenen, indien zij niets bezaten. Voorts zal aan uwe kuischheid niets ontbreken, hoewel gn" bij uwe ouders leeft. Wat fchiet er dus over? De flutjer, het linnenkleed, het binnenfte naar buiten gekeerd, en fommige plegtig'eden, die op zich zelve niets tot de Godzaligheid doen, noch iemand aan de oogen van christus aanbevelen, die de zuiverheid van het hart aanziet,

catharïna. Gij verkondigt mij vreemde dingen. - eubulus. Doch die ondertusfchen zeer waar zijn. Daar gij van de ouderlijke magt niet ontflagen zijt; daar gij het regt om een kleed of een land te verkoopen niet hebt, hoe kunt gij u dan het regt aanmatigen, om u in vreemde flavernij te begeven ?

catharïna. De ouderlijke magt moet, gelijk zij zeggen, voor den Godsdienst zwichten.

eubulus. Hebt gij dan in den Doop niet den Godsdienst beleden?

ca-