is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 10

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(41 IETS OVER BE ONBERTEEKENHte

„ quod folcte fcripturae ü&imwïot, cómprehenfae ïibris .

y. et N. T. Propheticis et Jpostolicis, fint unica \\ et perfecta norma et verborum et fenfus Confesfio* ,, num Ecclcfiae, Symbolorum, Catechismorum,, Concio„ num, Scriptorum , Dictorum , et foli fcripturae , -deftrimus auctoritatcm Canonicam, ut nihil fit ree „ turn, nee qua de verbis y nee qud defenfu, nifi qua* ,,. tenus ex ea depromtum est, recipiendumque fit, nee „ propter Ecckfiae. ncc Synodi, nee Patrum nee Doc,» lorum auctoritatcm, fed tantum, quia a verbo Dei 9» fit approbatum. Chiorfum ergo Confesfio et Catechefis? Interpretandam esfe Scripturam unus qiiiscjue „ fatebitur, nam id pertinet ad finem infiituti a Filio „ Dei ministerio ecckfiae, et propterea dona dat. , Horfum ergo Confesfio et Catechismus, ut notum fit, quern fenfum fcripturae Sacrae Ecclefia non dat,

„ non afingit, fed ex ea didicit et credit Sic

„ igitur nos confenfus retinendi et testandi ergo fub-, jcribimus Confesjioni ei Catechismo, non , quod tos l'ibros putemus esfe Qzoxvzvsxs, aut paris cum iisdem H auctoriiatis (male id credhur, calumniofe^ dicitur) , fed, quia ex unico Canvne, qui est Scriptura S. *1 defumtös esfe et cum eo couvenire judicamus; fidem I* enim in Deum non in hommes profitemur." Kan het ook duidelijker en bepaalder gezegd worden dan hier is te lezen, dat de geloofsbelijdenis niet is noch zijn kan een geloofsregel, naar welken de leer der kerke gekoetst en beoordeeld raag of moet worden? Dat ra de geloofsbelijdenis niets als waar kar. of mag erkend worden, ten zij dan dat het met het Woord van God overeenftemt? Verklaart de geleerde man niet, dat de geloofsbelijdenis niet dient, om aan de.wereld te zegden, welken zin de kerk aan de heilige Schriften geeft £f aanpast, maar opdat men zou weten, wat wij uit de heilige Schriften hebben geleerd, en op grond van dezelve gelooven, en dat wij de geloofsbelijdenis onderteekenen, omdat wij gelooven, dat zij uit de heilige Schrift is ontleend en met dezelve overeenftemt? -— Heeft niet de Synode van Dordrecht, m het jaar t6i8 gehouden, op den geloofsbrief der afgevaardigden van de Overijsfelfche Synode, welke behelsde, dat zi* niet alleen moesten oordeelen overeenkomftig het Woord van God, maar ook overeenkomlrig den geloofsregel , vervat in de Belijdenis en Catechismus, de