is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 10

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44-6 statistieke bijzonderheden van hongarije.

zijn gemaakt, en ik juich van ganfcher harte toe den geest der liefde, die zich meer en meer verfpreidt. Sedert meer dan twintig jaren heb ik, zonder mij te bekommeren over het eenzijdig oordeel der wereld, naar mijne vermogens gearbeid aan de uitzuivering en befchaving van het godgeleerde ftelfel . en in dat werk zal ik volharden, zonder mij door ichimp of fpot te laten hinderen, wetende, dat hij, die zich van deze ellendige wapenen bedient, niet mij, maar zich zeiven nadeel doet.

Overigens verklaar ik, de {feller te ziin der Recenfie, geplaatst in N°. V, van dit Maandwerk voor dit jaar, en fteeds tot hare verantwoording voor den bevoegden regter bereid te zijn.

/imflerdam, 5 1820. j. a. lotze.

statistieke bijzonderheden van hongarije.

TTongarije bevat, Zevenbergen en de andere in den ruimïlen zin tot hetzelve gerekende landen, ongeveer 5901 vierkante mijlen volgens den atlas van van lipzky , doch volgens de opgave van von liech* Ten stern Hechts 5714! zulke mijlen.

Vrecsfelijk koud is het, zelfs midden in den zomer, op het langs Hongarije''s noordkant ftrijkende gebergte, onder hetwelk de berg Tatra nimmer van fneeuw ontbloot is. Eene afmattende, ja bijna verdikkende hitte heerscht er daarentegen in de vlakten, en fchrijvers, die anders Hongarije niet onder de ongezonde landen willen gerekend hebben, bekennen toch, dat men er in moerasachtige ftreken, langs de lage oevers van verfcheidene zijner rivieren, van tusfehenpoozende koort. fen en fkorbutike ongemakken te lijden heeft.

Verfcheidene van Hongarijé's noordelijke gefpanfehap. pen brengen nooit de voor hun gebruik noodzakelijke hoeveelheid van koren voort, en moeten zich hiervan voorzien uit het aangrenzende Gallicie, De aan den

voet