Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BET LEVEN VAN MADAME ELIZABETH. 453

ken op de (laatkundige gebeurtenisfen te moeten " vestigen, beoordeelde van dat oogenblik af, met de fchranderheid. die baar eigen was, al de omffandigheden, die zich om haar henen drongen, en berekende de gevolgen , welke uit ieder voorval konden ontftaan. Aan het lot van den koning en van de koninginne ten naauwfte verbonden, en aan hunne kinderen verkleefd, maakte zij zich gereed om der Itaatsomwenteling moedig liet hoofd te bieden, door zich aan hunne ongelukken te verbinden , en door deelgenoote van al hunne rampen te worden. Hare raadgevingen verkregen ondertusfchen, van dat tijdftip af', eene houding van kracht en (landvastigheid, die de uitgeftrektheid harer uitzigten, en de regtmarigheid van haar oordeel, volkomen bewees. Dikwijls bezwoer zij den koning, om zich van zijn gezag te bedienen, en, terwijl het nog tijd was, eenen dijk tegen den ftroom der omwenteling op te werpen.

Den 5den October, toen een graauw, van wijn en woede dronken , zich op Vcrjdilks ftortte, drong madame elizabeth er op aan , dat de koning zich verwijderen zou. Zij zelve verloste verfcheidene lijfgarden van de volkswoede, en hield niet op van hare dankbaarheid aan hen te betuigen voor hunne getrouwheid, en liet ook tevens bare bekommering over het gevaar, dat zij gelooperi hadden , blijken. Naar Parijs met het koninklijk ge?in gevoerd, bezielden de toejuichingen, welke zij aan den koning als verfpillen boorde, hare hoop voor een oogenblik als met een nieuw leven. Hare edele (tandvasrigheid lag aan de muitzuchtige aanmatigingen der nationale garde vaak het zwiigen op, tn beteugelde de dreigementen der oproerlingen. Maar fpoedig kende zij al de hevigheid der partij, die den troon bedreigde, en de nutteloosheid- der zwakke dwarsboomen, die 's konings toegevendheid, baar zocht tegen te (lellen. Deze vorst had , even té voren, zijne tantes genoodzaakt, om zich van dit oproerig toöneel te verwijderen, en het zou zijn wil zijn geweest, dat madame elizabeth haar vergezelde; doch zij weigerde om te gehoorzamen, en (lelde aan de zijde 'van Haren broeder en koning zich bloot aan al de gevaren, door welke zij hem omgeven zag. Van dat oogenblik af -woonde zij de geheime raadsvergaderingen bij, welke het koninklijk gezin gedwongen avas te moeren

hou-

Sluiten