is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 11

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WONDEREN VAN GOD IN DEN MENSCH. 483

keling van het verftand der kinderen gade te llian. Vele ouderen dwalen zeker, dewijl zij zich aan de eigenliefde bijde waarneming dezer ontwikkeling overgeven,, en de kinderen bewonderen, en, zulks in Iiuinje""tegenwoordigheid te kennen gevende, burïpe .verdeie vorderingen verlammen jn plaats dat zij den jSejneïfciièn Gé. ver van dk alles ia hunne harten zouden bewonderen, en in flüte den Eeuwigen aanbidden met gevoejiens,, bi) welke geene eige diefde bëftaan kan, ; Hoe oplettender opmerkzame ouders op de ontw;kkeling der zielsvermogens" hünnèr kinderen zijn, des» te .meer bewonderenswaardige zaken ontdekken zn. . Hoe verzamelen, hoe bewerken deze kinderzielen de indrukken, eer zij zich kunnen uitdrukken! Hoe vangen zij, zoodra de (praakwerktuigen • in gebruik zijn gekomen, de woorden en denkbeelden op! Van te voren verfijnden zij dezelve reeds; nu fpreken' zij dezelve , met eenen fpoedigen voortgang, uu. Hoe bevatten zij zoo fehklnk de vormei,, welke de woorden in de taai, de naam en tijdwoorden hebnen! Hoe brengen zij eiken dag, ja bijna ieder uur, iers nieuws, be'."elk men juist niet als een voorregt van eer.ige bijzondei vu . maar ter eere van den Schepper aller dezer vatbaarheden moet befchouvven ! JJe lpraakzame kleinen keten zicii, ongemerkt en zonder moiite, in hunne moedertaal bijna fehoolmatig voonbewegen, hetwelk zelfs voor oen ichranderften en befchaafdften vreemdeling , met alle aangewende vlijt, niet zoo mogelijk is,

Zoo gaat het met de kinderen. Doch er was ook eens eene kindschheid van het menfcbelijk gedacht in het gemeen, en van ieder volk op zich zelf in' het bijzonder. Hoe hebben zich bij dezelven, de denk. beelden uit de grootfle donkerheid tot eenige helderheid, en uit dezelve tot woorden gevormd? Wij leeren de verbuigingen onzer moedertaal, zonder te weten wat wij doen, in de kindschheid; wij leeren de verbuigingswijzen in vreemde talen door onderwijs. Doch eer zuik eene verbuigingswijs van haren eerften ontdekker gebruikt werd, moet er bij hem eene duidelijke voortelling ontftaan zijn, om eene bijzondere betrekking der naam. en der tijdwoorden te willen en te moeten uitdrukken? en eer anderen zijne verbuigingsHh a wijs