is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 11

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*88 BEKNOPTE GESCHIEDENIS

De inrigting derhalve vaneenen toeftei tot electrieke verlichting, kan wel bij eenig nadenken, en zoo men flechts zekere technifche. kundigheid heeft, tot Hand gebragt worden. Gevaar is er bij dien toeftel volftrekt niet te vreezen; omdat het anders wel gevaarlijke waterftofgas niet branden kan, terwijl het gefloten, en van de dampkringslucht afgefcheiden is; en'omdat de electrieke vonken, door glas geifoleerd zijnde, niets kunnen aanlteken. De eerfte aanfchaffing van zulk eenen toeftel (glazen buizen en eene groote door werktuigelijke krachten bewogene machine) kost minder dan het gaslicht, en het onderhoud niets, dan toezigt en oppasJjng. Enkele zwarigheden of ook misfchie n vooroordeelen , die nog van deszelfs gebruik zouden kunnen afhouden, zullen, bij toenemende verbetering in de natuurkunde, overwonnen of wel geheel vernietigd Worden. 6

Daar ik tot dus verre geene gelegenheid gehad heb, mijne bier opgegevene proefnemingen meer in het groot te herhalen, zal de kundige lezer, zoo ik hoop, de kortheid van mijn voorftel verontfchnldigen, en hetzelve zijn naauwkeunger onderzoek waardig houden.

BEKNOPTE GESCHIEDENIS DER VOORMALIGE QELDERSCHE HOÓGESCHOOL-

De verwoestingen, door de Franfche alleenlieerfching in ons vaderland en elders veroorzaakt, hebben zich niet flechts bepaald tot het vermogen en de welvaart der ingezetenen, maar Vernietigden ook de wetenfchappelijke inrigtingen : getuigen hiervan zijn de hoogefcholen van Franeker, Utrecht en Harderwijk, die. door napoléon gedoopt werden. Straks na de gelukkige verlosfing van het vaderland uit het Fransch geweld, zag Utrecht zijne hoogefchool herfteld; maar Franektr en Harderwijk bleven dat voorregt misfen. In het ja3r 1815 werd echter in deze beide fteden een Athenaeum gevestigd, ter vergelding van de verdienften der beide voormalige hoogefcholen.

Zoo-