Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER VOORMALIGE GELDERSCHE HOOGESCHOOL. 49$

welken ook was de beroemde damel heinsius, genoodigd waren.

De gebouwen, vqormaals aan de ftad toebehoorende, mitsgaders de toenmaals bedaande boekerij, mede een ftads eigendom, werden ten dienst der akademie aan het land afgedaan- Van haren eerden oorfprong had zij een fraai auditorium, een kleiner , naderhand voor eene Franfche kerk ingerigt, benevens een theatrum anatornicum. Men had ook, bij het huis bekend onder den naam van de kaatsbaan, eenen kleinen kruidtuin; naderhand heeft men tegen over het akademiegebouw een grooteren aangelegen, die inzonderheid door den ijver van de hoogleeraren david de gorter, 's graauwen, van geuns , schacht, en voorname» lijk door den verdiendelijken reinward, zoo uitnemend bezorgd is geweest, dat zij, zoo niet de beste, zeker een der beste van Nederland was. —— De boekerij, die nimmer een eigen fonds heeft gehad, is van tijd tot tijd, zoo door de verzorging der curatoren, als door'aanzienlijke boekgefchenken van eenige curatoren, en van profesforen, van zeer goede, zelfs kostbare Werken voorzien geworden. —— Ten tijde van den hoogleeraar *s graauwen is er in den kruidtuin , een wel niet groot, maar toch zeer gefchikt Laboratorium Chcmicum gedicht, hetwelk later nog doelmatiger was ingerigt geworden. Door de edelmoedigheid van den ridder van kinsbergen , waren de grondflagen gelegd tot een' gefchikten Phyftfchen en Astronomifchen Apparatus, welke volledig zou zijn geworden, zoo het fraaije PhAfifche. kabinet van den hoogleeraar nieuhoff aan de akademie ware toegevoegd worden.

Bij de wetten van de provinciale akademie was aan de profesforen verzekerd geworden, de vrijdom van inkwartiering en wachten, van het hoofd-, dienstboden- en het halve haardftedengeld, als ook den vrijdom .van impost voor twee okshoofden wijn, en twaalf tonnen bier. —— kder dudent genoot den vrijdom van den impost voor een okshoofd wijn en zes tonnen bier. Voorts waren de profesforen, zoo bij hunne komst tot, als vertrek van de akademie, vtijgedeld van de tollen voor hunne, boeken, kleederen en huisraad.

De akademifche fenaat had haar eigen en bijzonder legtsgebied. Immers verklaarde de fouverein in het

jaar

Sluiten