is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 11

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER VOORMALIGE CELDERSCHE HOÖCËSCHÖOti 49$

land de fraaifle, doelmatigfie j en best geordendfte h> rigting zou hebben gegeven. Ware dit plan ten ute voer gebragt, en de kabinetten, 'der hoogleeraren Forsten en nieühoff, zoo als' bepaald was, ten diende oer akademie aangekocht, men zou alles hebben gé* had, wat immer eene hoogefchool wenfchen koiu Dari4 het vertrek van den Franfchen koning, de inlijving Van het vaderland in het Franfche rijk, de opgevolgde fioo* ping der akademie, en de vruchtelooze poging van den baron van spaan, om in het eerfte begin der herdelling van .het vaderland, de akademie herfteld te krij* gen, hebben voor altijd eene fchool vernietigd, welker Voortdurend bestaan het nationaal belang gebiedend vorderde, Dit trouwens is niet alleen bondig betoogd bij eene zeer ampele misfive van het Departementaal Be» Jhiur van Gelderland, den 3 Februari] 1807, aan den toenmaligen Minister van Binnenlandiche zaken gazon- ' den, maar inzonderheid ook door de heeren curatoren, die in het jaar 1799 aan den toenmaligen Ageut van de Nationale Opvoeding eene gedetailleerde misfive heb* Jben gezonden, ter beantwoording van de zijne, in dato 12 December 1798, waarbij deze vraag ter beantwoording was voorgemeld: Welke zijnde belangen, die voor het inftandhouden der Akademie kunnen bij gebragt worden? Dit Huk, waardig der vergetelheid ont¬

trokken te worden, is ja gefchikt naar de toenmalige omftandighedeu des lands, maar voldingt het pleit voor het voortdurend beftaan der hoogefchool, uit het gezigtpunt van het nationaal belang, zoo overtuigend $ dat elk, wien deszeifs lezing te beurt mag Vallen, zijne toeftemming aan hetzelve niet weigeren zal. Indien de wijsheid, die in hetzelve (preekt, ingang had gevonden, Gelderland zou zich nog verheugen in eene "wél Inge* ngte en bloedende fchool, dieniet boven de ƒ26000-:-s had behoeven te kosten. Voorwaar, eene geringe fom* en naauwehjks noemenswaardig, in vergelijking van het groote nut, dat door dezelve fteeds gedicht zoü 2iin geworden. Mogt nimmer de nakomelhigfchap re* den vinden, luid te klagen, dat der vaderen wijsheid immer is miskend geworden!

li » sÉNi«