Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ie Jaargang-.

ZATERDAG 9 DECEMBER 1893.

No. 35.

DE ATHLEET.

Orgaan van de Amsterdamsche Athletische Club.

WEEKBLAD, gewijd aan Athletiek, Voetbal, Wielrijden, Gymnastiek, Cricket, Roeien, IJssport, Zwemmen enz. enz.

Hoofd-Bedacteur: N. J. KAMPERS, N. Z. Voorburgwal 348, Amsterdam.

ABONNEMENTEN:

Prijs per jaar ƒ 1,50, franco per post / 1,75. Leden der Amsterd. Athlet. Club de helft van den abonnementsprijs.

Afzonderlijke nummers ƒ 0,10.

VERSCHIJNT ZATERDAGS.

Uitgevers: BLANKENBERG & Co. - Leiden.

ADVERTENTIEN: Prijs 1—6 regels /'0,60, meerdere regels a 10 ets.

Grootere letters naar plaatsruimte. Plaatsing 3/2 maal. Abonnementen bij overeenkomst.

Officieel Orgaan van de Amst. Voetb. Ver. „U. A. P.", de C. en F. C. „Kralingen" te Kralingen, de Rotterd. C.&F. C. „Rapiditas"

de Amst. C. & V. V. „Volharding", de Amst. F. C. „Quick". '

Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel.

Zij, die zich thans op den

ATHLEET abonneeren,

ontvangen de tot I Februari 1894 verschijnende nummers gratis.

Proefexemplaren worden op aanvraag gratis toegezonden.

De ahonné's worden beleefd verzocht3 het abonnementsgeld, zijnde ƒ 0,37', in postwissel over te maken.

Zeer aangenaam zal het ons zijn, wanneer U in den kring uwer kennissen ons sportblad bekend wilt maken en nieuwe abonné's tracht te winnen.

De geringe prijs zal zeker niemand weerhouden. - .

DE UITGEVERS.

Belangrijk Bericht.

Aan onze lezers!

Nog geen tien maanden is het geleden. dat het eerste nummer van den Athleet verscheen en in dien korten tijd is van het veertiendaagsche blaadje, met zijn wijd uiteengedrnkte regels en witte vakken, een weekblad gegroeid, welks oplaag °nze stoutste verwachtingen verre overtroffen heeft en dat thans naast de ■Nederlandsche Sport de plaats inneemt, die wij bij de oprichting gedroomd, maar niet zóó spoedig verwezenlijkt hadden gedacht.

De levensvatbaarheid van ons blad is ten duidelijkste gebleken en aangemoedigd door den steun, dien wij sinds de oprichting van verschillende zijden mochten ontvangen, hebben wij het plan opgevat den Athleet met 1 Februari 189-1 tweemaal per week te doen verschijnen, in hetzelfde formaat als thans geschied.

Daar de kosten, aan zulk eene uitgifte verbonden, veel grooter zullen zijn dan thans, stellen wij ons voor den abonnementsprijs eenigszins te verhoogen en te brengen op f 2,50 per jaar, franco Per post / 3.

We behoeven onze lezers niet te wijzen OP de groote voordeelen, die voor hen gelegen zijn in de verwezenlijking van °ns plan, waardoor het nieuws hen niet alleen veel spoediger zal bereiken, maar onze verschillende rubrieken aanmerkelijk uitgebreid zullen worden.

Wij zijn overtuigd, dat ons voornemen

^gemeene instemming zal vinden, doch 1 wenschen, alvorens zulk een gewichtigen ! stap te doen, met zekerheid te weten in '

hoeverre wij in deze op den steun onzer abonné's kunnen rekenen en verzoeken hun daarom beleefd het zich aan 'de achterzijde van dit nummer bevindend biljet ingevuld aan ons terug te zenden.

Blijkt het , dat wij ons niet vergist hebben daar waar wij op een ruime medewerking rekend m en onze abonné's ons streven waardeeren. dan zullen wij niet achterblijven en ons best doen de Athleet meer en meer te doen beantwoorden aan de lioogc eischen, die aan een goed sportblad gesteld kunnen worden.

0E UITGEVERS.

Offtcieele M#sd?.eiin?en.

Amst. Athl. Club.

Buitengewone Algemeeuè Vergadering op Vrijdag 15 December a.s., des avonds ten 8 ure, in het Clublokaal.

Punten van behandeling :

a. herziening van het reglement afd. gymnastiek;

b. wat verder ter tafel zal worden gebracht.

J. K. HAENTJENS , le Secretaris.

*

Op do Vrijdag 1 dezer gehouden Buitengewone Algemeene Vergadering werden :

a. de reglementen der afd. Athletiek', Wielrijden en Voetbal aangevuld en gewijzigd;

b. het baanroglement gewijzigd;

c. benoemd tot voorwerkers der afd. Gymnastiek de heeren: II. W. Gr. Klein, 11. Bian'chi en P. v. cl. Rivière.

J. K. HAENTJENS, 1 o Secretaris. A. BOSCH, Secr. Afd. Gymnastiek.

* *

Amst. Voeibal-Ver. fi. A. P.

Zondag 10 December wedstrijd tegen Sparta in Heemstede.

Elftal: H. Blijdenstein (goal); J. y. d. Linde en N. J. Kampers (achterhoede); J. ('. Schrö'der, D. Koopman en P. Mac Donald (middenspelei's); G. Zweerts, J. Hisgen, Jan Feith, .1. v. Wijk en V. Itcisiger (voorhoede).

Vertrek Holl. Spoor 11,5 spoortijd.

* * *

C. en F. C. Kralingen.

Zondag 10 December spelen wij de eerste competitie-match tegen Batavia op het Schuttersveld. Aanvang half twee.

Elftal: Goal: M. Overeijnder; backs: W. Overeijnder en van Holten; half backs: v. Emmerick, van Kints en Lucas; forvvards: Wanders, Goris, Stevens, v. d. Sluys en van Rede.

*

Den 24n December spelen wij tegen Neptmras.

*

Den loden wordt dringend verzocht, zooveel mogelijk te komen oefenen. lederen Zondag, Woensdag en Zaterdag is daar ruimschoots gelegenheid voor.

* *

Zjj, die de contributie over December nog niet betaald hebben, worden verzocht dit zoo spoedig mogelijk te doen.

M, J. OVEKEIJNDER, Secretaris.

R. C. en V. V. Rapiditas,

Zondag 10 December spelen wij onze derde competitie-match tegen het Gooi. Ons elftal is als gewoonlijk opgesteld en denkt met den trein van 8 uur (g. t.) van station Maas naar Hilversum te vertrekken, terwijl de terugkeer gesteld is op 4.10 (g. t.). Mochten wij echter in Utrecht spelen, dan vertrekken wij eerst te 9.51 (g. t.).

In bet eerste geval bedragen de reiskosten/'1,80, in het tweede /' 1.25.

Voor begeleiders wordt nogmaals de aandacht gevestigd op de regeling voor het biljetten-nemen.

De juiste plaats van bestemming zal zoo spoedig ""'wlÜr" """ 'I*' lede» «wdeH tafeasd "cmar.ht. * *

De match tegen het 2de elftal van Victoria, gespeeld op Zondag 3 December, eindigde in ons voordeel met 7 tegen 0.

C. DEDDES, Secretaris.

Athletiek.

De Wandeltochten der A. A. C.

Begunstigd door prachtig weder had Zondag 3 dezer clo aangekondigde wandeltocht plaats"; hoewel het aantal wandelaars gering was, werd de tocht doorgezet.

Eeeds dadelijk zette de hoofdleider er een flinke pas in, die tot aan het einddoel steeds dezelfde bleef. Ten 9 ure van het Amstel-hotel vertrokken, kwam het kleine troepje ten 11 ure te Weesp, waar op voorstel van een hunner een anderen weg werd ingeslagen dan die welke aangekondigd was.

De weg ging nu langs het fort Uitermeer over 's Graveland naar Bussum, in welke laatste plaats circa een half uur rust genomen werd, alvorens den tocht naar Naarden voort te zetten.

Tusschen 's Graveland en Bussum liet de heer Kraak zijne metgezellen oenige vergezichten op de i heide aanschouwen, die reeds alleen den tocht waard zijn.

Ten 2 ure werd doorgewandeld en bereikte het gezelschap na driekwart uur loopens langs den straatweg de vesting Naarden.

De stoomtram bracht hen weder naar Amsterdam terug, waar ten 5 ure de tocht ontbonden werd.

De weg, die 27'/? K.M. lang was, werd in 5y4 uur afgelegd, d. i. circa 5238 M. per uur.

Nu deze tocht zoo bij uitstek geslaagd is, heeft

de hoofdleider het plan opgevat iedere veertien dagen een dergelijken tocht te organiseeren.

Wandelaars, vergeet vooral niet dat dezen tijd van het jaar de beste gelegenheid is om lange tochten te maken!

Een volgende maal, d. i. 17 Dec. a.s., wordt dan ook een breede schare verwacht, onder wie wij de wandelaars Adolfs, Hisgen en Straatman hopen op te merken.

* * *

Op verzoek van velen is de go-as-you-please-race, uitgeschreven door de redactie van De Opmerker, op Zondag 10 December 1893, veranderd in een

WAID£LWED§TRIJDi

en wel te houden op Donderdag 88 December 1.893.

Sluiten