Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De stand is thans: Nog te innen: Nat. Athletique en Worstelwedstrijd te

le klasse- Contributies 25 af 0,50 f 12,50 Utrecht.

Gesp. Gew. Gelijk. Verl. Punt. voor. tegen. Reglementen 25 a , 0,25 , 6,25 Men s(;hri.ft ^ Tjtrecht dato 20 Dec :

Sparta II 1 4 - - 2 5 2 Inmngskosten - ^ * 21.376 Heden ^ ^ ^ smaa'kyol meJ. grom ^

Neptunus 1112-, f 139.20 vlaggen versierde zaal van „livoli" boveno-e-

Celentas 1 j; T _ o 5 Nadeehg saldo , 179.7Q5 noemde wedstrijd plaats, uitgeschreven door de

klasse- f 318-9°6 Utrechtsche Athletiek en Worstelclub „Arena,"

CeléritasaiT: 5 4 - 1 8 15 2 Uitgaven: van het korps genietroepen. Prijzen verg. zilv.,

Katendr. F.C. 5 3 2 8 8 2 Drukwerken f 20,85 zilv, en bronzen medailles.

Volharding 5 3 1 1 7 7 3 Secretaris Onkosten „ 19,525 De voorzitter der jury opende met een kort

^ltepSec 59 1 2 5 7 12 Onkosten „ 17,856 wonrd den wedstrijd, wees op het meer en meer

Neptunus II 3 1 2 2 4 11 Inmngskosten „ 11.71 beoefenen van het Grieksch Ronieinsch worste-

ünitas 5 1 4 2 2 9 Reis- en Verblijfkosten „ 6,975 len en hoopte dat deze wedstrijd volkomen

Rapiditas II 4 —- 1 3 1 8 12 Administratie Penningmeester „ 8,55 mocht slagen en strekken tot welzijn van het

Porti en Telegrammen „ 2.15 volk en tot heil van den staat.

Aanstaande V edstrij en. ^ 87 616 Na loting der deelnemers nam een aanvang

le klasse: u*t te geven: de derde af deeling, zwaarste drukken, 2-handig.

25 Dec. Neptunus I-Celeritas I. S. J. R. de Monchy. Te betalen deel. vorige le Secretaris f 7.64 , Begonnen met 60 KG. werd het gewicht

27 * Sparta II-Celeritas, S. J. R. de Monchy. W. Voet & Zonen, Haarlem , 153,50 telke"S ™¥* 4 ™™°°8*i tot het maximum

„ ,i n , , vit' • cr 0r van 84 Kilo was bereikt.

2e klasse: H. van Goitel, Wageningen „ 55.35

25 » Unitas—Neptunus II, B. J. Zuijderhoff. D. Koek, Scheveningen „ 2,75 Uitslag le pr A. L. Goschalk, A C. „Neêr-

25 » Celeritas II—Rapiditas II, W. Janzen. H de Lange, Rotterdam „ 12.05 landia, Amsterdam, met 84 KG.; 2e pr. A. J.

26 » Neptunus II—Vitesse, W. Janzen. —f~3Ï8~9P Dresmé, A. C. „Simson", Utrecht; 3e pr J. F. 26 » Unitas—Rapiditas II, H. Kleijntjens. ■ ' Enkelstroth Jr, A. O „de Amateur", Utrecht. 26 » Unitas—Celeritas II, W. Janzen. _ Tweede afdeeling. 7 deelnemers. MinimumSe klasse:

Toelichting. gewicht 70 KG., maximumgewicht 90 KG., le

Afd. A. pr. J Wijn, A C. „K. D. O." Amsterdam, met

28 » Athene—Victoria III, W. Ledeboer. Ontvangsten. 90 Kilo; 2e pr. Arn. N- van Beek, A. C. „de

29 » Olympia—Achilles, H. Kleijntjens. ' r> 1 . , , Amateur", Utrecht; om den 3en prijs moest

Afd. B. Contributies en Reglementen behoeven geen geloot worden de heeren V GeC,

25 , Vitesse Il-Celeritas H W C J. v. Santen. 'Advertentie Huish. Reglement eveneens. f G. „HercuK" Rotterdam en W. de Kooning

26 .0 Vitesse II—Unitas II, Frank Visser. ) T . . ovenrnm A O. „Arkel Rotterdam.

27 > Celeritas II—R. F. C. II, G. v. Ginkel. inmngskosten evenmin Eerste afdeeling> minimum gewicht 80 kilo.

m • , v ■ -u. T3 ir ü j Nno- te ontt/flTiirpn- 3 inschrijvers, allen opgekomen, le pr. H. L.

De orhdeele berichten van den R V. B. werden *Og te ontvangen. ■> ft „Arena»f Utrecht

m het vorige nummer van »De Athleet« met ge- f mo fl 9 tact -j

plaatst. Onder meer bevatten zij de volgende wijziging De nog te innen contributies endaarmede met ^ ^.1.10' ^e Pr' ]J- A- vafl «aaren, idem

van art. 5 van het Huishoudelijk Reglement: gepaard gaande reglementen verkoop zijn gelden, met 100 kilo; 3e pr. A. van Creveld, particu-

Vereenigingen, die lid wenschen te worden van den dje nog geind moeten worden van Leden, die ^er' Rotterdam, met 92 kilo.

R. V. B. melden zich daarvoor schriftelijk bij den Qa ^ November 11 tot Leden zijn aangenomen Derde Afdeeling, zwaarste stooten, 2-handig,

Secretaris aan. Over hare aanneming beslist het ^ q ^ 4 Leden yóór ^ datum en ^ minimum gewicht 60 kilo, maximumgewicht

DeUVereenigingen Athene, Olympia en Achilles ' hunne contributie nog niet voldaan hebben. ^0, 8 deelnemers, lepr A J. Dresme',

werden tot den R. V. B. toegelaten. [t Utrecht, 100 kilo; 2e pr. W. J. Engelbrecht,

Voor de derde klasse competitie is uitgeloofd een Uitgaven: hotterdam; pr. Ü. ±1. b. Deutz, K. D. V.,

zilveren kampioensmedaille. _ Bergen op Zoom.

No. 1 van Afd. A. zal aan het eind van het seizoen Drukwerken behoeft geen omschrijving. Tweede afdeeling, minimum gewicht 80 kilo,

twee wedstrijden spelen tegen No. 1 van Afd. B., voor Secretaris-onkosten is het bedrag der kan- maximumgewicht kilo, 5 deelnemers, le pr.

de beslissing van het kampioenschap der derde klasse, toor-en andere uitgaven van die functionarissen. J. Wijn, Amsterdam, met 102 kilo; 2e pr.

De Katendr. FC. protesteerde.tegeneen^door Onkosten zijn gelden, besteed aan kunst- Arn. N. van Beek, Utrecht; 3e pr. Jos. B. van

Volharding gemaakte goal, terwnl Volharding prote- , :! ,' . , „ ,. ., ., . , ., ' ' ^

steerde tegen een door den scheidsrechter ongeldig voorwerpen bi) g4egesfa«id van festiviteiten Appel idem

verklaarde'soal, door haar gescoord. van clubs, die zich voor den Bond verdienstelijk Jierste atdeehng: Min. gewicht 80 kilo, max.

De V. V. Vitesse protesteerde eveneens tegen een hebben gemaakt. gewicht 110 kilo; 3 deelnemers,

door haar gescoorde goal, welke ook ongeldig werd Inmngskosten behoeft geen omschrijving. le pr. J. A. van Haaren „Arena", Utrecht;

verklaard Reis- en Verblijfkosten is het bedrag der 2e pr. H. L. Redeker Jr., idem; 3e pr. A. van

Heeren scheidsrechters worden er aan herinnerd dat declaTaties van diverse Bestuursleden, ter bij- Crevel, particulier, Rotterdam.

öj^^e^dXS^B^sïNrv?s rrg van, ™ra?iUëen gemaakt in het ^Ae Se,ng:YeeIkeerig drukken'gew-

Nauwkeurige kennis van dit reglement is dus ver- belang van den Bond. 50 kilo; 6 deelnemers.

eisehte In vergelijking bu andere corporatiën is dit le pr. A. L. Gosschalk, Amsterdam, 21 maal

Vereenigingen gelieven datums voor Januari vóór bedrag gering te noemen, daar ons principe drukken ; 2e pr. J. F. Enkelstroth Jr., Utrecht,

28 December op te geven. is al|e zaken zooveel mogelijk schriftelijk te 15 maal drukken.

behandelen. Tweede Afdeeling, gewicht 60 kilo, 6 deel-

H rt l ade 9 Secretaris Administratiekosten Penningm. is het bedrag nemers.

ec e „. der kantoor- en andere kleine onkosten van le pr. W, de Kooning, Rotterdam; 2e pr.

„^^_^____________________ dien functionaris. J. Wijn, Amsterdam; 3e pr. Jos. B. v. Appel,

" _ „ . « " . Porti en Telegrammen behoeft geen om- Utrecht.

JÜ t II1 6 t 1 6 ft. schrijving. Eerste Afdeeling, gewicht 70 kilo, 3 deel-

■■.—m,—..i..-^™ Het nadeelig saldo dat op 't oogenblik nemers.

V«rs1ae over het Boekjaar 1896. faQfweziS is' sPruit y^Kuit deM0?ri,ftingS" ule pf" l A' ^ ^Tt' m?

- J kosten van onzen Rond in Mei II ; eene 11 maal; 2e pr. H. L. Redeker Jr., idem; 3e

Aan de Leden contributie-verhooging komt ons Bestuur pr. A. van Creveld, Rotterdam.

j -kt'j ixtvt r a daarom wenschelijk voor en zal een desbetref- Kampioenschap Athletiek.

van den JSed. AtM.-öona. fend v00rstel sti.aks aan uwe goedkeuring Drukken: H. L. Redeker met 102 kilo.

Mijne Heeren! worden onderworpen. Stooten J. A. van Haaren, 11 maal.

Het laat zich aanzien, dat wanneer de con- Beide prijswinners zijn gephotografeerd door

Ingevolge art. 27 van het Huish. Reglement tributie niet verhoogd wordt, wij jaren lang den heer A. W. van Leeuwen, die de photo's

heb ik de eer U voor de eerste maal sedert zuRen moeten tobben, alvorens dit te kort is in den handel brengt.

de oprichting van den "N^derl Athl-Bond ingehaald, daar de gewone onkosten natuurlijk Derde Afdeeling. Worstelen, le pr. A. Selie,

verslag uit te brengen over de financiën van toch ieder jaar terugkomen en dan de N. A. Amsterdam.

het met 31 December a.s. eindigende Bonds- B. zijne roeping, die hij zich heeft voorgesteld 2e pr. A. O Tak, Rotterdam,

jaar, hetwelk als volgt luidt: bij de oprichting, de bevordering van de ath- 3e pr. A. Veth, Utrecht.

De lijst der Werkende Leden is heden ge- letiek in Nederland, niet zoo zou kunnen Daar deze afdeeling eerst over vieren was

stegen tot 160 en 1 Ondersteunend Lid volbrengen als het Bestuur wenschelijk acht. afgel0open, moesten de Tweede en Eerste

In de loop van het Bondsjaar bedankten, Ten zeer8te dring ik dan ook bij u op de Afdeling, zoomede de kampioenschappen voor

voor den m het Huish. Reglement vastgestel- aanneming van het voorstel „contributie- Athletiek en Worstelen tot 's avonds worden

den termijn 6 Werkende treden en werden verhooging" aan verschoven. Men ving aan met de Tweede

ingevolge art. o van de Statuten wegens wan- Aan het einde van mijn verslag rest mij Afdeeling

betaling afgeschreven 7 Werkende Leden zoo- nog u allen dank te betuigen voor den ver- le Sg Saie„tijn, Amsterdam,

dat het ledental thans bestaat uit 147 Wer- leenden steun, bij het innen der contributies 2e pr F S Stroosnijder idem

kende Leden en 1 Ondersteund Lid. ondervonden en hoop dat mijn opvolger die- 3e pr' j/ q Goschalk idem

De staat vermeldende de ontvangsten en zeIfde welwillendheid zal ondervinden, nu ik Eer^te Afdeeling. 3e prijs W. Seeger,

uitgaven, laat ik hierbij met de noodige toe- door omstandigheden genoodzaakt ben de Amsterdam

lichtingen volgen: vèreerende functie van Penningmeester van Om het kampioenschap van Nederland werd

Ontvangsten- den atu' j * te leggen- nu geworsteld tusschen de h.h. G. van Dijk, van

*k he" gezega. TjA-iJKrrnruivra Rotterdam, en L. van Opstal, van Amsterdam,

Contributies 189b t bb,50 J. K. HAÜjN 1 JüjINö, met den uitslag dat laatstgenoemde overwin-

Reglementen „ 35,50 Penningmeester, naar bleef.

Advertentie Huish. Reglement „ 3,- jjtvecht 13 Noy. 1896.

inmngskosten „ l^,oZ° * * *

f 117,825 *»*

Sluiten