Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

2e Premie : Diploma en kunstvoorwerp ter waarde van f 5.

Afdeeling C.

Zwemmen met liet kleinste aantal slagen.

Voor liefhebbers uit alle landen. Inleggeld f 1

Lengte der baan: 40 M. stroomop.

Prijs: Zilveren medaille, diploma en kunstvoorwerp ter waarde van f 15.

le Premie: Bronzen medaille, diploma en kunstvoorwerp ter waarde van f 10.

2e Premie: Diploma en kunstvoorwerp ter waarde van f 5

Afdeeling D. Duiken.

Voor liefhebbers uit alle landen. Inleggeld f 1 Diepte ± 3 M. (Naar den stand van het water).

Prijs: Gouden medaille, diploma en kunstvoorwerp ter waarde van f 40.

le Premie: Verguld zilveren medaille, diploma en kunstvoorwerp ter waarde van f 25.

2e Premie: Zilveren medaille, diploma en kunstvoorwerp ter waarde van f 15.

3e Premie: Bronzen medaille, diploma en kunstvoorwerp ter waarde van f 10.

Afdeeling E. Zwemwedstrijd met hindernissen voor liefhebbers uit alle landen. Lengte der baan: 40 M. stroomaf. Een Prijs en twee Premies, elk bestaande uit een kunstvoorwerp.

BEPALINGEN.

De wedstrijd zal gehouden worden volgens het Reglement van den Nederl. Zwembond.

De deelneming is opengesteld voor heeren liefhebbers, leden van Nederlandsche Zwemclubs, welke vóór of op 1 Juli e.k. zijn toegetreden tot den Nederlandschen Zwembond, en voorts voor alle liefhebbers (amateurs), leden van Zwemclubs uit alle landen.

Inschrijving tot deelname moet plaats hebben vóór of op Maandag 2 Aug., des'namiddags ten 7 ure bij den Secretaris der Arnh. Zwemclub te Arnhem, Weerdjesstraat 27a, en voor de Kampioenschappen bij den Secretaris van den Nederlandschen Zwembond, den heer W. E. Bredius W. Ezn., Prinsengracht 923 te Amsterdam.

Het Bestuur behoudt zich het recht voor, sene inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.

De loting om de volgorde geschiedt door het Bestuur op Maandag 2 Augustus na sluiting der inschrijving.

Bij de inschrijving moeten de inleggelden ;ian het adres van den Secretaris der Arnhemsche Zwemclub worden overgemaakt.

De wedstrijd vangt om 12 uur aan. De deelnemers moeten uiterlijk te half twaalf ure op de. Bad- en Zweminrichting aanwezig zijn.

Deelnemers aan de Kampioenschappen moeten gekleed zijn in zwart tricot met schouderbedekking en zwarten pantalon tot over de knieën, waaronder zwembroek, terwijl voor duiken het costuum moet bestaan in hemd raet lange mouwen, onderbroek, buskin bovenbroek, wollen sokken, vest (gewoon) en bottines, te zamen droog wegende minstens 2 kilo.

Voor de overige afdeelingen kan het costuum

3n: t Donker gekleurd tricot met schouderbedekking en donker gekleurden tricot pantalon tot aan de knieën, waaronder zwembroek. i'Jij moeten zich tijdig aan den start bevinden ap verbeurte van mededinging.

Zij begeven zich in volgorde te water, op een door de Jury of Orde-commissarissen namens de Jury aantegeven wijze.

Namens het Bestuur: D. FOCKEMA, Voorzitter. N. H. AMERSFOORT, Secr. Weerdjesstraat 27a, Arnhem.

N.B. Zie voor de feestelijkheden den feestgids. Diner, Concert, Vuurwerk op het terr sin der tentoonstelling van Geldersche Handel en Nijverheid, landgoed Sonsbeek.

Clubberichte.n.

Arnh. Voetb. en Athl. Club «Vitesse». —■ Voorgehangen als werkend lid de heer G. Caderuis van Veen li- binnen 8 dagen geene stemming aangevraagd dan is liet candidaat-lid als werkend lid aangenomenVoorgehangen als buitenlid de heer C. Prins.

De Secretaris, HENDRIKS.

Prins Hendrikstraat 4.

L. C. en F. C. «Ajax.» — Aangenomen als lid de heer W. van Geer Wzn

Onzen eersten cricket-match tegen A. C. C. te Hilversum verloren wij met 18 ruus.

De innings van A. C, C. waren van 66 en 44 runs; die van ons van 33 en 59 ruus.

A.s. Zondag match te Heemstede tegen R. en W.

De matches van 30 Mei en 15 Augustus worden behoudens goedkeuring der H. C. C. omgewisseld, zoodat 30 Mei te Den Haag zal gespeeld worden.

De le Secretaris, Zoeterwoudsche singel 16. J, DRAAIJER.

A. C. «De Germaan.» Opgericht 11 Juli 1895. Clublocaal café Brauhuis, Amstelstraat. — Voorgesteld als werkend lid de heeren J. Stroeker, Marnixkade 52 en F. A. W. Dekker, Singel 163, door den heer S. W. Korthof.

Aangenomen als donateur, de heeren Reiman, A. S. Woud, J. C. Brunott, H. J. Brunott, H, Greve.

Heeren leden worden verzocht Zondag a s. 23 Mei, half 9 uur precies, aan de Tolhuisboot, Ruijterkade, om gezamenlijk per boot naar den Beemster te vertrekken.

H. E. J. A. HOOPMAN, !e Secretaris.

Sarphatipark 46.

Groninger Cricket- en Football Club «Be-Quick» — Zondag 30 Mei en Zondag 7 April onderlinge Cricketmatch. Aanvang 10 uur.

Cricketlievende leden worden verzocht ter oefening en match te komen.

JOH. F RÉ DE JAGER, le Secretaris.

A. V. «'s Gravenhage.■ — Aangenomen als werkende leden Jaap v. Eden, Chr. de Waal, S. Brons en F. Dirksen.

Zondag j. 1. hadden er onderlinge wedstrijden plaats (zie rubriek «Athletiek»).

Ik noodig heeren leden beleefd uit de contributie zoo spoedig mogelijk te voldoen.

De feestavond Zondagavond j. 1. ter gelegenheid van het 1 jarig bestaan slaagde uitstekend.

Alle heeren, die tof 't welslagen medewerkten, mijnen dank.

H. VAN DER WIELEN, Secretaris.

Geld. Voetb. Bond. — De algemeene vergadering zal plaats hebben op Donderdag 27 Mei te Arnhem.

Het aantal stemmen voor elke club bedraagt: Go-Ahead 3, Vitesse 3, Rapiditas 3, Quick 2 en Victoria 2.

De vertegenwoordigers van een club moeten voorzien zijn van een volmacht, geteekend door 2 bestuursleden hunner club, maar in geen geval mag hun eigen handteekening er onder vermeld zijn.

De agenda voor de algem.'vergadering.

1. Jaarverslag van den Secretaris en penningmeester.

2. Bestuursverkiezing: Vice-president, secretaris en pen¬

ningmeester 3 Uitreiking medailles.

4. Benoeming reglements-commissie.

5. Wat verder ter tafel zal gebracht worden.

Aanstaande Wedstrijd: 23 Mei. Vitesse II—Quick II te Arnhem, Ref. . . ? Wageningen. De Secretaris A. VAN REENEN.

N. F. en A. C. «Quick.» — In de algem. vergadering van 16 Mei j.1. werd het bestuur aldus vastgesteld: P. Woesthoff Jr., President; J. A' A. P. Visscher, VicePresideni; J. P. C. v. Overstraten, Secretaris; A. B. Eelrjes, Penningmeester; M. Baurichter, 1ste captain; A. B. Eeltjes, 2de captain; L de Rooij en J. v. Steenvelt, Commiss. v. Mat.

Zondag a. s promotiewedstrijd versus P. W. te Zutfen. 't. Elftal wordt gekozen uit: Swemmelaar. Eeltjes, Ch. Clifford, Griischke, Quack, Visscher, Diephuis. Hoen, Perelaer, L. Woestboff, F. Clifford, Baurichter en John.

Vertrek 9.55. J. P. C. v. OVERSTRATEN,

Straalinanstraat 4. Secretaris,

Rotf C. en V. C. «Victoria.» —- Bedankt als W. L. Jonker W. K. L. A. Graaf v. Bijlandt.

Zondag a.s. le cricket-match tegpn 's G. C. C. II in den Haag. Vertrek van den trein 8.25 (D. P. stadstijd).

Elftal: v. d. Berg, Dirkzwager, Goedhart, Hooijkaa», Hudig, Jongbloed Unterhorst, Kuijpers, de Lange, de Monchy, v. d. Pot en van Reesema

Donderdag 27 Mei (Hemelvaartsdag) match op het Schuttersveld tegen Ajax II. Zelfde elftal met Wachter voor de Lange.

Zondag 30 Mei match op het Schuttersveld tegen Hermes. Elftal als tegen Ajax.

De le Secretaris S. J. R. DE MONCHY Pzn.

R. C. en V. C. «Rapiditas.» — Zaterdag 22 Mei a.s., des avonds ten 8 ure, in de Tivoli-Bovenzaal aan de Coolsingel, huishoudelijk smoking-concert. Heeren werkende leden en donateurs hebben het recht een onbeperkt getal personen te introduceeren.

Mochten er nog leden zijn, die voordrachten wenschen te houden, zoo gelieven deze het den heer de Meijere op te geven.

Zondagavond a.s., bij genoegzame opkomst, voetbaloefening.

De Secretaris J. G. BIJDENDIJK Jr.

R, V. en C. C. «Oeleritas.» — Verkort verslag van de halfjaarlijksche algemeene vergadering, gehouden op 15 Mei 1.1. in het café Boneski.

Notulen der vorige vergadering ongewijzigd goedgekeurd, evenals het seizoens verslag van den secretaris, die zich door drukke bezigheden genoodzaakt zag, zijn ambt neer te leggen. In zijne plaats werd gekozen de heer A. J. Bronkhorst.

Tot len captain werd herkozen de heer J. Kleijntjens; tot 2en captain werd de heer W. L. Immink gekozen; onze vroegere 2e captain, de heer v d. Veen, wenschte niet meer als zoodanig in aanmerking te komen en tot 3en captain werd benoemd de heer Sauer, in de plaats van den heer Immink, die nu 2e geworden is.

Een onzer werkende leden zal binnenkort onze gelederen verlaten, daar hij met begin Juli de reis naar Indië zal aanvaarden; besio-en werd, hem bij zijn vertrek een blijk van sympathie aan te bieden.

Bizor derheden hieromtrent ial ik naderhand in het orgaan mededeelen.

Besloten werd, de gelden, die noodig zouden zijn voor de bekostiging van een fuif, ter herdenking der promotie tot le klasse, te reserveeren voor eventueele kosten, noodig voor het in orde brengen van het voetbalveld.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Aangenomen als werkend lid de heer C. Zaaijer, Boschje Nr. 11.

De Secretaris A. .1. BRONKHORST.

Oosterstraat 55.

R. C. en V. V. «Volharding.» — Voorgehangen als werkend lid, door ondergeteekende, F. van Buren; is binnen 14 dagen geen stemming aangevraagd, dan is genoemde heer als lid onzer vereeniging aangenomen

Op de Bestuursvergadering van Zondag 16 Mei weiden de datums van de onderlinge matches vastgesteld.

Daar de heer v. Emmerich om gezondheidsredenen naar het buitenland vertrekt, zal de heer Coucke Sr. zoolang waarnemend penningmeester zijn; hopen wij dat de heer v, E. weldra gezond en wel weder in ons midden mag terugkeeren. De heer v. E. loofde 2 zilveren medailles u'f, één voor den besten bowler en één voor den besten batter, te verspelen in 6 wedstrijden.

Namens het bestuur betuig ik den heer v. E. mijnen dank voor de door hem uitgeloofde medailles.

De onderlinge- en de wedstrijden te spelen voor de medaille» zullen in het clublokaal bekend worden gemaakt.

Daar de heer v. E. bedankt heeft voor zijne benoeming als lid in de commissie «ter herziening van het reglement», werd als zoodanig de heer Versnel benoemd.

De opening van het cricket-seizoen slaagde naar wensch, het is te hopen, dat de betoonde ambitie van Zondag 1.1. niet verloren zal gaan.

De pennningmeester verzocht mij om mede te deelen, dat er eenige leden zijn, die nog «iet hunne verschuldigde contributie hebben voldaan en breng ik hun bij deze in herinnering het aangenomen voorstel van den heer C. op de vergadering van Zondag 2 Mei gehouden in hotel Allard, dat luidt: «Om de contributie in het vervolg voor den löen der maand te voldoen, bij nalatigheid in deze, zal de penningmeester over het verschuldigde disponeeren, op eene hem goeddunkende wijze, waarbij dan nog de inningskosten ten nadeele van het betrokken lid zullen komen.» Leden denkt dus goed om dit aangenomen voorstel, daar gij anders ook nog beboet kunt worden.

De 2e Secretaris L. M. v. BUREN.

Oudendijk Nr. 162.

Rotterdamsche Voetbal-Bond — Beknopt verslag van de Gewone Algemeene Vergadering gehouden op Vrijdag 14 Mei in 'tPoolsch Koffiehuis.

Voorzitter de heer B, J. Zuijderhofi'. Verder aanwezig als Bestuursleden de heeren J. Kleijntjens, T. Rueb en A. C. van IJzeren. Vertegenwoordigd de Vereenigingen Victoria, Celeritas, Katendreeht, Volharding,Vitesse, Olympia, Rapiditas, Athene en Neptnnus.

De Voorzitter opent te halfnegen uur de vergadering, waarna de notulen der vorige worden gelezen en ongewijwijzigd goedgekeurd, evenals het seizoensverslag van den secretaris waaruit blijkt dat de eindstand in de diverse compoties is als volgt:

lste klasse.

goals.

gesp. gew. gel. verl. punten voor tegen average

Neptunus 6 5 1 — 11 20 4 5

Celeritas 6 4 1 1 9 21 8 25 9

Victoria'II 6 1 — 5 2 8 18 4.9

Sparta II 6 1 — 5 2 7 26 7 26 2de klasse.

Katendreeht 10 6 4 — 16 16 5 31)5

Celeritas II 10 5 3 2 13 11 8 13 8

Volharding 10 4 2 4 10 15 11 14^11

(Jnitas 10 5 — ó 10 14 12 116

Vitesse 10 2 3 5 7 15 18 5 6

Rapiditas 10 1 2 7 4 7 24 7 24

3de klasse. (Afd. A.)

Olympia 6 6 — — 12 33 0 38

Victoria 111 6 3 1 2 7 11 12 11,12

Athene 6 1 2 3 4 7 19 719

Achilles 6 — 1 5 1 4 24 1 6 De voorzitter reikt daarna met een toepasselijk woord

de medailles uit. Aan de orde is het voorstel van het Bestuur tot verandering van den naam in Rotterd. Voetbal en Athletiek-Bond. Na langdurige discussien waaraan hoofdzakelijk wordt deelgenomen door de heeren Willemse en Slot als bestrijders en Zuijderhofi' en van IJzeren, als voorstanders, wordt dit voorstel verworpen met 5 tegea 3 stemmen.

Ter tafel komt voorts het voorste! van het Bestuur tot organisatie van een persoonlijken Voetbalwedstrijd, Hierbij wordt de vraag gesteld of' 't plan van het Bestuur is het houden van een wedstrijd waaraan van iedere Vereeniging kan deelnemen een ploeg van drie of vijf man, of het houden van een wedstrijd waaraan ieder het recht heeft deeltenemen. De heer Zuijderhofi' geeft in overweging zoowel clubwedstrijd als persoonlijke wedstijd uit te schrijven.

Na uitgebreide beraadslagingen wordt besloten tot het houden van een wedstrijd in 't vertrappen, doeltrappen en hoektrappen waaraan ieder het recht heeft deel te nemen. Als datum wordt vastgesteld 6 Juni a.s. Tt>t candidaten voor de Jury worden gesteld de heeren Joh. Meijer, H. Burkens en M. Weintal door Zuijderhofi', de Goeje en Tromp door Celeritas, van IJzeren door Katendreeht en F. Borst door Volharding en Zuijderhofi' door Victoria.

Gekozen de heeren: Zuijderhoff met 7, Joh. Meijer met 6, H. Burkens met 8, de Goeje met 5 en van IJzeren met 6 stemmen. Voorts uitgebracht op de heeren Tromp 3,. F. Borst 1 en M. Weintal 4 stemmen.

Besloten wordt voorts deze wedstrijd te splitsen in een afdeeling seniores, er. een afdeeling juniores. Juniores mogen den leeftijd van 17 jaar nog niet bereikt hebbtn.

Het inleggeld wordt vastgesteld op 50 ets voor seniores,, 25 ets voor juniores j.er nummer.

De Bondskas zal niet meer dan f 15 mogen bijstorten.

Voor ieder nummer zal uitgeloofd worden een zilvet en twee bronzen medaillesVoorts wordt het Bestuur machtiging gegeven bij niet genoegzame deelneming dezen wedsti ijd niet door te laten gaan..

Op voorstel van de Vereeniging Katendreeht wordt voorts bepaald dal de scheidsrechter verplicht is, voor den aanvang van een wedstrijd iederen grensrechter de doelen grenslijn aan te wijzen waarover hij heeft te beschikken.

Een voorstel van den heer Edie om op een Vergadering iedere Vereeniging zooveel stemmen toe te kennen, als zij elftallen in de competities doet medespelen, wordt aangehouden tot de najaarsvergadering, evenals een dito van den heer Kleijntjens om op terugtrekking uit de competities een boete te stellen van 110.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter te 11 uur de vergadering.

A. C. VAN IJZEREN, secretaris

Sluiten